Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-22

Förbudet mot att utfodra svin med matavfall viktigt för att hindra smittspridning av mul- och klövsjuka till Sverige

Jordbruksverket vill understryka vikten av att inte utfodra svin med matavfall. Förbudet gäller sedan den 2 mars 2001. Ytterligare beslut om försiktighetsåtgärder har fattats idag. Vissa animaliska produkter importerats från drabbade länder kommer att oskadliggöras eftersom de utgör en smittrisk för djur.

De produkter som omfattas är:
· Nötkött som inte är urbenat
· Fläskkött
· Fårkött

Åtgärderna gäller ovanstående produkter från hela Storbritannien, producerade efter den 1 februari, och Nederländerna, producerade efter 20 februari. Åtgärderna gäller även de drabbade områdena i Frankrike, produkter producerade efter 16 februari och Irland, produkter producerade efter 20 februari.

De animaliska produkterna ska oskadliggöras; fläskkött och ej urbenat nötkött ska förstöras eller bearbetas på ett sådant sätt så att eventuell smitta försvinner (värmebehandlas) och fårkött ska förstöras.

Jordbruksverket vill poängtera att det inte föreligger någon risk för konsumenter. Produkterna är ur smittskyddssynpunkt ofarliga för människan. Skälet till att försiktighetsåtgärderna vidtas är att förhindra att dessa animaliska produkter sprider smitta till klövbärande djur. Utfodring med matavfall till svin har konstaterats vara en stor riskfaktor och en vanlig orsak till smittspridning.

För mer information om mul- och klövsjuka besök www.sjv.se

Kontaktpersoner :
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 08 Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84 Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, tel 036-15 53 64, 070-326 93 72 Anna Olsson, informationschef , tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

För mer information om mul- och klövsjuka besök www.sjv.se

Kontaktpersoner :

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 08
Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenehetn, tel 036-15 53 64, 070-326 93 72
Anna Olsson, informationschef , tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-22.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.