Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-27

Miljöersättningar och betesdjur bevarar biologisk mångfald

Fortfarande brukas 90 procent av de artrika ängar och betesmarker som för tio år sedan pekades ut som särskilt betydelsefulla för biologisk mångfald. Av dessa får 80 procent miljöersättning för skötseln. Ersättningar och tillgången på betesdjur har stor betydelse för odlingslandskapets biologiska mångfald. Detta visar en utvärdering av hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, påverkar miljön i Sverige.

Jordbruksverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet uppdraget att följa och utvärdera miljöeffekterna av CAP. Förutom miljöersättningarnas betydelse visade den senaste utvärderingen bland annat följande:

Utvärderingen samlas i två rapporter. En rapport visar i vilken utsträckning värdefulla betesmarker och slåtterängar har anslutits till miljöersättningarna för skötsel av betesmarker och slåtterängar (Rapport 2000:20). I den andra redovisas jordbrukets utveckling och slutsatser om jordbrukets miljöpåverkan inom områdena biologisk mångfald och kulturmiljöer, växtnäringsförluster och användningen av bekämpningsmedel (Rapport 2000:21).

Rapporterna kan beställas från Jordbruksverket, 036-15 51 75 eller läsas på www.sjv.se/cap

Kontaktpersoner:

Else-Marie Mejersjö, miljöenheten, Jordbruksverket 036-15 51 67
Martin Sjödahl, miljöenheten, Jordbruksverket 036-15 58 76
Peter Norman, tillämpningsenheten, Riksantikvarieämbetet 08-51 918 578
Göran Blom, landmiljöenheten, Naturvårdsverket 08-698 13 50

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-27.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.