Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-04-09

Jordbruksverkets förslag för ett förbättrat djurskydd

Jordbruksverket har analyserat konsekvenserna av en ny djurskyddsmyndighet och föreslår istället en fortsatt integrerad verksamhet på Jordbruksverket samt en djurskyddsombudsman. Jordbruksverket har nu lämnat sitt remissyttrande om utredningen "Ett förbättrat djurskydd". Utredningens uppdrag var att föreslå former för en ny fristående djurskyddsmyndighet.

En allvarlig brist i utredningen att den i stort sett saknar både probleminventering och analyser. I uppdraget till utredaren ingick det inte att ta ställning till om nuvarande organisation är lämplig och kan förbättras.

Till grund för Jordbruksverkets förslag ligger att myndigheternas arbete med djurskydd och djurhälsa ska leda till att de bästa förutsättningarna skapas för att djuren behandlas väl, djurens hälsa befrämjas samt att de skyddas mot onödigt lidande.

Jordbruksverkets förslag:

· Jordbruksverket fortsätter ha det centrala ansvaret i landet för det offentliga djurskyddsarbetet.
· Den lokala djurskyddstillsynen, utom den specialiserade försöksdjursverksamheten, ska utövas av länsstyrelserna.
· Länsstyrelserna bör ges rätt att vidaredelegera tillsynen till kommuner som bedöms ha förutsättningar att genomföra tillsynen väl.
· Regeringen bör i förordning meddela uppgiftsfördelningen mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna samt ge Jordbruksverket rätt att meddela föreskrifter riktade mot länsstyrelserna om hur tillsynen ska bedrivas.
· En statlig djurskyddsombudsman bör inrättas för att garantera att de intentioner som lagts fast av regeringen uppnås.
· Centrala försöksdjursnämndens uppgifter, inklusive de djurförsöksetiska nämnderna, ska föras över till Jordbruksverket. Jordbruksverket kommer att svara för tillsynen av den specialiserade försöksdjursverksamheten.

Jordbruksverket menar att djurskyddsarbetet måste vara integrerat med övriga verksamhetsområden, t.ex. växt, stöd- och marknadsfrågor. Det finns flera goda exempel på när ett integrerat arbete varit en nödvändighet, t.ex. under Tjernobylolyckan, BSE- och Mul- och klövsjuketiden.

Vidare anser Jordbruksverket att förslaget om en ny fristående djurskyddsmyndighet slår sönder den vision som annars finns inom EU, nämligen en ökad integrering mellan livsmedelskedjans olika led. En fristående djurskyddsmyndighet medför en splittring som gör att djurskyddet inte längre är en naturlig länk i livsmedelskedjan.

Jordbruksverket vill betona vikten av att resurserna till forskning ökas, att djurskyddslagen ändras så att alla djur omfattas samt att alla veterinärer får anmälningsskyldighet vid eftersatt djurhållning.

Remissyttrandet i sin helhet (pdf-format)

Kontaktpersoner:

Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036 - 15 58 01, 070 - 595 93 50
Anna Olsson, informationschef, tel 036 - 15 60 11, 070 - 604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-04-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.