Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-05-29

Studie av mjölksektorn i Polen, Ungern, Tjeckien och Estland klar 

Studien presenterar och analyserar förhållandena inom mjölksektorn för fyra länder som kommit långt i förhandlingarna om medlemskap i EU. Mjölksektorn är en av flera jordbrukssektorer som måste utvecklas för att de aktuella länderna ska klara EU:s krav för medlemskap.

Studien visar att övergången från planekonomi till marknadsekonomi har påverkat mjölksektorn i länderna. Då kollektivjordbruken splittrades till mindre enheter minskade mjölkproduktionen och halverades i vissa fall. Därefter har en stabilisering skett. Småskalighet, låg utbildningsnivå, brist på kapital och en mjölkkvalitet som inte uppfyller EU:s hygienkrav är problem som återkommer.

Även inom förädlingsindustrin delades anläggningar upp och övergick därefter i privat ägo. Det finns en stor överkapacitet i anläggningarna, speciellt i Estland och Tjeckien. Utländska investerare har under senare år bidragit till en modernisering både hos mjölkleverantörerna och industrin. Trots det är det många mejerier och förädlingsanläggningar som inte uppfyller EU:s krav.

 

Konsumtionen minskade under den aktuella tidsperioden bland annat på grund av att staten upphörde att subventionera konsumentpriserna, köpkraften minskade och konsumtionsvanorna förändrades. Under senare tid har utvecklingen visat på en svag konsumtionsökning av vissa mejeriprodukter.

 

I ländernas handel med EU domineras mejeriexporten av lågförädlade bulkprodukter, främst skummjölkspulver. Importen från EU består främst av syrade produkter.

 

Priserna på mejeriprodukter ligger generellt under EU:s priser, särskilt i Polen och Estland. Prisjämförelser kompliceras dock av olikheter i kvalitet, förpackning och svängningar i växelkursen.

 

Flera instrument som används i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) används redan i Polen, Ungern och Tjeckien. Det är till exempel minimipriser, mjölkkvoter, intervention och exportbidrag.

 

Jordbruksverket har genomfört studien inom ramen för ett större projekt om Centraleuropas jordbruk, där även Jordbruksdepartementet och Livsmedelsekonomiska institutet ingår. Projektet har aktualiserats på grund av de pågående östutvidgningsförhandlingarna.  

 

A Study of the Milk Sector in Poland, Hungary, the Czech republic and Estonia - rapporten finns bara på engelska

 

 

Kontaktpersoner:

Åsa Lannhard-Öberg, handläggare på marknadsenheten, tel 036-15 56 77

Börje Karlsson, chef för marknadsenheten, tel 036-15 51 27, 070-609 33 14

Harald Svensson, chef för växtavdelningen, tel 036-15 51 13, 070-553 95 64


 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-05-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.