Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-05

Ny aktionsplan för ekologisk produktion

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utarbetat en aktionsplan för ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel fram t.o.m. 2005. Planen omfattar en rad förslag som syftar till att skapa förutsättningar för en ökad omläggning till ekologisk produktion och en stabil ökning av produktionen av ekologiska livsmedel.


Regeringens mål:

Motivet för en ökad ekologisk produktion är bl.a. att nå vissa av de nationella miljömålen och ta ett steg mot en uthållig utveckling av hela jordbrukssektorn. Konsumenternas efterfrågan är avgörande för om målen kan nås.

 

Aktionsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp vid Jordbruksverket, i nära samverkan med den ekologiska rörelsen. En referensgrupp med representanter för produktion, marknad och konsumenter har medverkat i arbetet.

Aktionsplanen innehåller bland annat en analys av marknaden för ekologiska livsmedel, vilken bl.a. baseras  på en intervju-undersökning med 31 företag som arbetar inom förädling och distribution av ekologiska livsmedel. Planen mynnar ut i förslag till åtgärder som behöver vidtas för att regeringens mål för 2005 ska kunna uppnås. Den ekologiska produktionen måste öka och utvecklas inom ett brett spektrum av produktionsgrenar om konsumenternas intressen ska kunna tillgodoses.

 

– För att lyckas i arbetet krävs medel både till långsiktig forskning och mer kortsiktiga försöks- och utvecklingsprojekt, påpekar Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar. Det är också viktigt med rådgivning till lantbrukare, marknadsstödjande åtgärder samt konsumentinformation. Den helhetssyn som präglar den ekologiska produktionsformen bör fortsätta att genomsyra de regler som tillämpas, även när trycket ökar på en snabb tillväxt inom den ekologiska livsmedelsproduktionen.

 

Aktionsplanen kan beställas från Jordbruksverket på telefon 036-15 51 75, eller laddas ner från Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se

 

Aktionsplanen

 

Kontaktpersoner

Gabriella Cahlin, enhetschef växtodlingsenheten, telefon 036 – 15 56 83, 070 – 597 65 79

Ragni Andersson, växtodlingsenheten, telefon 036 – 15 58 45

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.