Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-14

Nya djurskyddsbestämmelser för cirkusar

Tillsammans med en arbetsgrupp med bl.a. företrädare för landets cirkusar har Jordbruksverket arbetat fram nya bestämmelser för djurhållningen vid cirkusar. Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2001 och kommer att gälla alla cirkusar som turnerar i Sverige.

Det har inte tidigare funnits några detaljföreskrifter på området. De nya bestämmelserna innebär att alla cirkusar ska inspekteras av länsstyrelsen innan de inleder sin säsong. Länsveterinären ska då bl.a. kontrollera djuren, stallutrymmena och transportfordonen.

Djuren ska också under turnén ha möjlighet att dagligen röra sig fritt i antingen inhägnader, voljärer, bassänger eller genom frigång i manegen.

Cirkusarna ska föra en journal där samtliga djur ska kunna följas. I journalen ska det framgå om det inträffat sjukdomsfall eller skador och i så fall vilka åtgärder som gjorts. Det ska även gå att följa den hov- och klövvård som utförts. Inspektioner som görs av en kommunal djurskyddsinspektör ska journalföras och vid eventuella anmärkningar ska det ges möjlighet till uppföljning genom den obligatoriska turnéplanen.

Varje cirkus ska ha en veterinär knuten till sig som kan stå till tjänst med veterinärmedicinsk rådgivning för de djurslag som cirkusen har.

- Det här är en viktig milstolpe i arbetet för att stärka djurskyddet hos de cirkusar som vill turnera i Sverige, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket.

Kontaktpersoner:
Christina Lindgren, handläggare på djurskyddsenheten, tel 036-15 56 78
My Sahlman, bitr. chef på djurskyddsenheten, tel 036-15 58 82, 070-342 70 32

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.