Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-25

Höga tullar skyddar livsmedelsindustrin från importkonkurrens

Tullskyddet för förädlingsindustrin ökar ofta med förädlingsgraden och gör att det blir svårare för u-länderna och andra länder att exportera förädlade livsmedel. I de pågående WTO-förhandlingarna har flera u-länder begärt att det ökande tullskyddet till förädlade produkter, den så kallade tulleskaleringen, ska minskas eller reduceras helt i syfte att förbättra marknadstillträdet för förädlade produkter.

 

Jordbruksverket har på uppdrag av Jordbruksdepartementet studerat förekomsten och effekterna av tulleskalering i tio olika länder, däribland EU (som räknas som ett land). Rapporten ”Tulleskalering för jordbruks- och fiskeriprodukter” bekräftar att tulleskalering är vanligt förekommande i både i- och u-länder. Industrin har ofta ett tullskydd utöver skyddet av jordbruksråvarorna.

 

Skyddet till förädlingsindustrin kan, enligt Jordbruksverkets rapport, minskas antingen genom åtgärder riktade enbart mot tulleskalering eller genom generella tullsänkningar där minskad tulleskalering blir en av flera effekter. En tredje lösning är så kallade sektorsavtal som innebär att samtliga tullar avskaffas för en viss varugrupp, t.ex. tropiska produkter.

 

Möjligheten att exportera förädlade produkter till en viss marknad bestäms av många andra faktorer än tullarna, t.ex. märkningsbestämmelser, kvalitetskrav och marknadsföring. U-länderna skulle dock gynnas av minskad tulleskalering i i-länderna liksom EU:s och Sveriges exportinriktade industri. Om de ökade möjligheterna till export för EU:s del skulle uppväga den ökade pressen på den egna marknaden är svårt att säga.

 

Rapporten ”Tulleskalering för jordbruks- och fiskeriprodukter"
Sammanfattning av rapporten 

Kontaktpersoner:
Håkan Loxbo, chef för internationella enheten, tel 036 – 15 58 69
Camilla Burman, handläggare på internationella enheten, tel 036 – 15 59 61.

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-25.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.