Pressmeddelande 970228 från Jordbruksverket

Tre miljarder i driftöverskott

för jordbruket 1996

Jordbrukets driftöverskott blev ca tre miljarder kronor under 1996. Det var en nedgång med ca 200 milj kr jämfört med 1995 års siffror. Minskningen beror främst på högre produktionskostnader och lägre priser på nötkött. Det visar en färsk sektorskalkyl som Jordbruksverket gjort.

Driftöverskottet, som beräknas utifrån sektorns totala inkomster minus kostnader för inköpta produktionsmedel, har varierat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Det sjönk från 1990 och framåt. I samband med EU-inträdet 1995 ökade sedan överskottet med 1,3 miljarder kronor, främst på grund av de nya EU-stöden som var högre än tidigare svenska direktstöd. För 1996 minskade driftöverskottet med drygt sex procent men ligger kvar på en betydligt högre nivå än före EU-inträdet.

Lönsamheten har utvecklats olika mellan produktionsgrenarna under de två senaste åren. För spannmålsodlare och nötköttsproducenter steg lönsamheten under 1995 tack vare olika former av direktstöd. För 1996 sjönk lönsamheten på grund av lägre producentpriser. För mjölk-producenterna däremot har utvecklingen varit den omvända. Lönsamheten sjönk under 1995 på grund av lägre direktstöd för mjölkkor. Men under 1996 vände lönsamhetskurvan något uppåt beroende på högre producentpriser. Producentpriserna på griskött har sjunkit kraftigt sedan Sverige blev EU-medlem. Detta försämrade lönsamheten redan 1995 och utvecklingen fortsatte under fjolåret. Det finns inga EU-bidrag för svinproduktion.

Det totala stödet till svenskt jordbruk uppgick till 16,3 miljarder kronor under 1995 enligt Jordbruksverkets beräkningar. Av den summan utgjorde direktstödet 6,2 miljarder och övriga stöd (bl a forskning, utveckling och smittskydd m.m.) 1,5 miljarder kronor. Resten, 8,6 miljarder kronor, kom från s k marknadsprisstöd, dvs effekterna på prisnivån av gränsskydd, exportbidrag och interventionsåtgärder.

I förhållande till intäkterna har mjölk- och köttproducenter i Norrland fått mest stöd. I genomsnitt svarade de sammanlagda stöden för drygt 70 procent av intäkterna för mjölkbönder, nötköttproducenter och för dem som har får eller getter i norra delen av Sverige.

Lönsamhetsberäkningarna baseras på s k produktionsgrenskalkyler som Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden tagit fram. Jordbruksverket kommer under mars att publicera tre olika rapporter om jordbrukets ekonomiska förhållanden.

Kontaktperson: Hans Jönrup, chef statistikenheten, tel 010 - 203 21 58 (under fredagen),

annars 036 - 15 59 33.

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 970228.
Ansvarig för sidan är: Informationsenheten