Pressmeddelande 1998-02-19 från Jordbruksverket

Ökad användning av kväve i handelsgödsel

Försäljningen av kväve ökade under växtodlingsåret 1996/97 med cirka 12 000 ton i förhållande till växtodlingsåret 1995/96. Detta motsvarar en ökning med cirka sex procent. Förväntad prissänkning på kväve inför den 1 juli 1996 kan ha bidragit till lagerförändringar. Detta kan i sin tur göra att den ökade användningen av kväve kan vara mindre än vad den redovisade försäljningen antyder. Vad gäller försäljning av fosfor inträffade ingen förändring under den aktuella tidsperioden. Däremot ökade försäljningen av kalium med fyra procent.

Det är främst två faktorer som kan ha bidragit till ökad förbrukning av kväve i handelsgödsel under växtodlingsåret 1996/97 i förhållande till året innan.

Ett delmål i det miljöpolitiska beslutet som togs 1988 var att förbrukningen av kväve i handelsgödsel skulle minska med 20 procent fram till år 2000, i förhållande till användningen i mitten av 80-talet. De tre senaste åren har förbrukningen varierat kring 200 000 ton. Jämförs förbrukningen av kväve från 1 juli 1996 till 30 juni 1997 med det mål som satts upp så har hälften av reduktionen förverkligats.

Jordbruksverkets statistikenhet och Statistiska Centralbyrån har samordnat insamlingen av uppgifter om försäljning av handelsgödsel. På riksnivå redovisar Jordbruksverket försäljningen av handelsgödsel. Statistiska Centralbyrån redovisar försäljningen av olika näringsämnen regionalt.

Utförligare resultatredovisning lämnas av Jordbruksverket i: PM om beräkning av jordbrukets kostnader för handelsgödsel 1996/97 och av SCB i Statistiska Meddelanden Na30 SM 9801. Dessa rapporter kan beställas från Jordbruksverket, tel. 036-15 51 75 och från SCB, Publikationstjänst, tel. 019-17 68 00.

Kontakpersoner: Bertil Albertsson, Jordbruksverket, tel. 0501- 60 58 63.

Sven Strömberg, SCB, tel. 08- 783 47 45.


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-02-19.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.