Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-03-20

Inga förändringar i de regionala stöden till jordbruket

Jordbruksverket konstaterar att de regionala stöden till jordbruket efter omläggningen 1995, som var en följd av EU-medlemskapet, har fungerat på avsett sätt. Eftersom EU:s jordbrukspolitik kommer att förändras från och med år 2000 bör inga förändringar göras i detta läge. Jordbruksverket överlämnar nu till regeringen en översyn av de regionala stöden till jordbruket.

Totalt sett har EU-medlemskapet medfört att lönsamheten i jordbruket ökat i landet. Längst i norr har dock förändringen i lönsamhet totalt sett varit obetydlig. Lönsamheten i den svenska mjölkproduktionen sjönk 1995 när direktbidragen minskade i samband med EU-inträdet och den har därefter varit oförändrad eller minskat marginellt. Sedan 1995 lämnas en del av stödet till mjölkproduktionen i norra Sverige i form av stöd till fodersädsproduktionen. Avkastning och besättningsstorlek har successivt ökat. Tar man hänsyn till dessa tre faktorer har lönsamheten i norra Sverige förbättrats med 1-2 % perioden 1990-1997 mätt som täckningsbidrag. Räknat per arbetstimma är dock lönsamheten lägst längst i norr (stödområde 1) och på sydsvenska höglandet (stödområde 5:a).

Jordbruksverket har analyserat produktions- och strukturutvecklingen inom jordbrukssektorn i olika regionala stödområden samt lönsamheten i olika produktionssektorer. Verket har också analyserat förslag till ändrade stödområdesgränser och beräkningssätt för vissa stöd. Jordbruksverket konstaterar att de regionala stödsystemen i stort har fungerat på avsett sätt.

Det har inte gått tillräckligt lång tid sedan 1995 för att man ska kunna analysera de långsiktiga effekterna av EU-medlemskapet. Jordbruksverket föreslår att inga förändringar av de regionala stöden genomförs nu med hänsyn till att den gemensamma jordbrukspolitiken i EU kommer att förändras från år 2000. För vissa delar av stödsystemet, t.ex. områdesavgränsningen i stödområde 4 samt det regionala stödet till spannmålsodling i norra Sverige, kan dock förändringar övervägas.

Det av EU delfinansierade regionala jordbruksstödet, kompensationsbidraget, har ökat mer än vad de budgeterade ramarna angav. Det är främst en följd av ökade arealer spannmålsodling i norra Sverige. Om regeringen av budgetskäl vill begränsa stödet sker detta enligt verket enklast om stödet till spannmålsodlingen begränsas.

Kontaktpersoner:
Enhetschef Roland Sten, regionalstödsenheten, tel 036-15 59 29
Marianne Johansson, statistikenheten, tel 036-15 59 57

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-03-20.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten