Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-27

Jordbruksverket ger råd om EHEC

Idag, onsdag, går Jordbruksverket ut med rekommendationer för att motverka sjukdomen EHEC. Rekommendationerna består av allmänna hygienråd för att minska risken för kontaktsmitta mellan djur och människor.

Under de senaste åren har EHEC-bakterien (Enterohemorrhagisk Escherichia coli) orsakat ett ökat antal sjukdomsfall hos människor. Orsaken till denna ökning är oklar trots myndigheternas och näringens forskningsinsatser. Internationella erfarenheter tyder på att nötkreatur och får kan utgöra en reservoar för EHEC-bakterier och bidra till deras spridning i miljön. Bakterien har hittats hos andra djurslag, men idisslare antas vara av störst betydelse i sammanhanget. EHEC är en tarmbakterie och återfinns i djurens avföring främst under sommarperioden.

Eftersom bakterien kan ge upphov till allvarlig sjukdom med risk för dödsfall hos människor, har Statens jordbruksverk på uppdrag av Jordbruksdepartementet och efter samråd med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och flera berörda näringsorganisationer tagit fram hygienråd för djurbesättningar med idisslare.

Råden, som gäller för perioden juni-oktober är en försiktighetsåtgärd i väntan på bättre kunskapsunderlag om djurens betydelse för sjukdomsförekomst hos människor. Råden uppdateras allt eftersom kunskapen om EHEC-bakterien ökar.

Rekommendationerna är som följer:

Allmänna hygienråd för djurbesättningar med idisslare:

Råden avser besättningar med nötkreatur, får och getter under perioden juni - oktober 1998.

Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd gäller samtliga djurbesättningar med idisslare under perioden fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 31 oktober 1998.

Åtgärder för att minska risken för kontaktsmitta från djur till människa

Besök av obehöriga personer (framför allt barn under 5 år) i djurutrymmen bör undvikas. I förekommande fall bör skyddsklädsel som går att rengöra användas samt god personlig hygien upprätthållas.

Man bör tvätta händerna efter kontakt med djuren eller deras avföring.

Åtgärder för att minska risken för smitta via livsmedel

Ingen bör erbjudas opastöriserad mjölk eller produkter därav.

Djuren bör vara rena när de skickas till slakt.

Åtgärder för att minska risken för miljösmitta

Om möjligt bör man undvika att sprida gödsel på vall eller bete.

Man bör inte sprida gödsel på ett sådant sätt att badvatten eller vattentäkter kan kontamineras genom avrinning.

Djur på bete i strandområden eller runt sjöar bör skiljas från badande med stängsel eller dylikt.

Åtgärder för att minska risken för bakterieförekomst i besättningarna

Stallar bör rengöras och desinfekteras under sommaren.

God hygien bör upprätthållas i djurutrymmen och speciellt i kalvavdelningar.

Kontaktpersoner:
Pekka Rantajärvi, veterinärinspektör, tel 036- 15 56 88
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-27.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten