Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-06-29

Nytt lagförslag om smitta från djur till människa

Jordbruksverket har efter uppdrag av regeringen utrett hur bekämpning av salmonella hos djur fungerar i dag. I uppdraget har också ingått att studera behovet av en särskild lagstiftning för sjukdomar hos djur som kan överföras till människor, så kallade zoonoser. Jordbruksverket har också utrett vilka kostnader som bör ersättas och hur de ska fördelas mellan stat, djurägare och övriga berörda.

Det nuvarande regelverket för smittsamma sjukdomar hos djur omfattar epizootilagen, lagen om bekämpande av salmonella och lagen om provtagning av djur. Den befintliga lagstiftningen medger dock inte allmänt förebyggande åtgärder eller kontroll och bekämpning av zoonotiska smittämnen.

Jordbruksverket föreslår därför att det införs en ny lag, lagen om zoonoser hos djur. Denna lag föreslås ersätta lagen om bekämpande av salmonella hos djur. Lagen om zoonoser hos djur föreslås omfatta alla djurslag och typer av djurhållning. Jordbruksverket föreslår vidare att lagen delas upp i två delar. En allmän del föreslås omfatta allmänna och förebyggande åtgärder. Den allmänna delen ska vara tillämplig på varje känd zoonos, med undantag för epizootiska sjukdomar. I denna del ges möjlighet för anmälningsplikt och smittutredningar. Vidare ges möjligheter till generella bestämmelser om djurhållning, i syfte att reglera vissa allmänna riskbeteenden. En särskild del av lagen föreslås omfatta kontroll- och bekämpningsregler. För de sjukdomar eller smittämnen som ska omfattas av denna del av lagen bör det enligt Jordbruksverkets mening finnas en mer långsiktig strategi från samhällets sida avseende kontroll och bekämpning. Mot denna bakgrund föreslår Jordbruksverket att endast salmonella bör bli föremål för kontroll- och bekämpning. Kontroll och bekämpning av zoonotiska sjukdomar föreslås läggas på regional nivå med länsveterinär och smittskyddsläkare som främsta aktörer.

Ersättningsbestämmelserna föreslås för närvarande endast omfatta åtgärder med anledning av salmonella. Mot bakgrund av den risk för salmonella som varje djurägare har att räkna med omfattar systemet självrisker. Till den större slaktkycklingproduktionen och den större slaktnötproduktionen, föreslås fortsatt att ingen ersättning lämnas. För dessa finns det i dag fungerande försäkringslösningar. För övriga animaliproducerande företag varierar ersättningen mellan noll, femtio eller sjuttio procent. Variationen i ersättningen beror på om besättningen kan anses vara en riskbesättning, till exempel om mycket djur köps in, och om de är anslutna till kontrollprogram eller inte.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Bengt Larsson, veterinärinspektör djurhälsoenheten, tel 036-15 50 26

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-06-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten