Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-07-20

Biologisk mångfald och kulturhistoria i fruktbar förening

- Verksamheten vid Fredriksdals botaniska trädgård och friluftsmuseum är mycket betydelsefull för att bevara, levandegöra och sprida kunskap om den biologiska mångfalden i landet. Det framhåller jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar vid dagens besök på Fredriksdals botaniska trädgård.
Irhammars besök på Fredriksdal är det första officiella framträdandet på skånsk mark sedan hon den 1 juli tillträdde posten som generaldirektör för Jordbruksverket i Jönköping.

- Självklart är det roligt att komma till Fredriksdal. Som Ängelholmsbo känns det nästan som att vara på hemmaplan. Jag har varit här tidigare och med stort intresse följt verksamheten.
Fredriksdal, liksom övriga friluftsmuseer och botaniska trädgårdar, har en stor och viktig mission att fylla som kulturbärare. Här kan besökarna få en uppfattning om hur odlingslandskapet förändrats och hur en köksträdgård såg ut i början av seklet.
- Det ligger ett kulturhistoriskt värde i detta samtidigt som verksamheten utgör en resurs i folkbildningshänseende, både för allmänheten och för skolklasser på besök, menar Irhammar.

I början av året fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ett nationellt program för bevarande och långsiktigt hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. I samarbete med en rad andra myndigheter och organisationer, varav friluftsmuseerna är en, arbetar nu Jordbruksverket med frågan. Senast vid årets slut ska uppdraget redovisas till regeringen.
Bakgrunden till utredningen är den att Sverige 1992 skrev under konventionen om biologisk mångfald i vilken vi förband oss att upprätta ett nationellt program för växtgenetiska resurser.
Det har tidigare gjorts många utredningar inom området växtgenetiska resurser. "Nationell nätverksplan - BIODOM" är en av dessa som Lars-Åke Gustafsson, chef för Fredriksdals botaniska trädgård, varit delaktig i.
- Utredningen är ett värdefullt bidrag i det arbete Jordbruksverket nu leder för att få till stånd ett nationellt program. Den kartlägger på ett bra och överskådligt sätt den resurs friluftsmuseer, botaniska trädgårdar och djurparker utgör för att bevara Sveriges biologiska mångfald, avslutar Ingbritt Irhammar.

Kontaktperson:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, 070-595 93 50
Madeleine Widerström, info.sekr, tel 070-604 06 21

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-07-20.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten