Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-08-31

Jordbruksverket viktig länk mellan producenter och konsumenter

- Jordbruksverkets övergripande mål är att verka för en konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Därför tycker jag att det är viktigt med en öppen dialog mellan Jordbruksverket och konsumentorganisationerna. Det säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör för Jordbruksverket som idag bjudit in representanter för Konsumenter i samverkan och Sveriges konsumentråd till ett informationsmöte.

Jordbruksverket är idag engagerat i en rad olika projekt och utredningar som syftar till att bibehålla och på vissa områden även förbättra kvaliteten på de livsmedel som produceras i Sverige. Kvalitetsbegreppet inbegriper dels att maten ska vara säker, det vill säga ren från exempelvis antibiotika, dels att den ska produceras under etiskt riktiga förhållanden.

Jordbruksverket har bland annat i uppdrag att föreslå nya mål för den ekologiska produktionen efter år 2000. Regeringen har gett verket i uppdrag att efter samråd med en rad andra myndigheter studera hur mål på det ekologiska området eventuellt kan stå i konflikt med mål på andra områden. Både djur- och växtsidan kommer att belysas i utredningen som ska vara klar senast juni 1999. På det ekologiska området arbetar verket även med förändringar av EU:s regler vad gäller tillåtna gödsel- och bekämpningsmedel. Inom EU pågår också arbete med att reglera bland annat ekologisk djurhållning och ekologisk biodling.

Under våren har Jordbruksverket arbetat med en annan ur konsumentsynvinkel angelägen fråga, utarbetande av ett förslag till zoonoslagstiftning för djur. Zoonoser är samlingsnamnet för de sjukdomar som kan överföras från djur till människa, exempel på sådana är salmonella och EHEC. För salmonella finns det redan en lagstiftning, men med det nya förslaget tar man ett helhetsgrepp på zoonosområdet. Den nya lagstiftningen syftar till att säkra livsmedelskvaliteten och livsmedelshygienen genom åtgärder tidigt i produktionskedjan ute i djurbesättningarna. I detta sammanhang spelar den geografiskt och tidsmässigt heltäckande distriktsveterinärorganisationen en central roll. Framförallt i det förebyggande arbetet som ges en allt större tyngd, men naturligtvis även för att kontrollera och bekämpa smittspridning.

- Jag anser att den absolut viktigaste miljöfrågan som dagligen berör oss alla, det är den mat vi äter. Att den håller en hög kvalitet och att den är producerad med högt ställda djurskyddskrav ska vara en självklarhet. Därför är de garantier ursprungsmärkningen ger viktiga för att ge konsumenterna valmöjligheter, menar Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Eva Tejle, distriktsveterinärenheten, tel 070-517 74 49
Madeleine Widerström, info.sekr, tel 070-604 06 21

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-08-31.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten