Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-09

Exporten av oförädlade livsmedel minskade
- exportökning för förädlade produkter

Under perioden januari-maj 1998 exporterade Sverige jordbruksvaror och livsmedel för 7,7 miljarder kronor vilket innebar en värdeökning med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Exporten av vissa mindre bearbetade jordbruksvaror som spannmål, griskött, smör och mjölkpulver minskade medan exporten av förädlade livsmedel ökade med 9 procent.

Dessa siffror kom fram vid en fördjupad analys av varför exportökningen av jordbruksvaror och livsmedel stagnerat under de första månaderna 1998. Analysen visar att exportutvecklingen varierar kraftigt mellan olika produkter. Värdeökningen på 1 procent för livsmedelsexporten under årets fem första månader är låg i förhållande till den 24-procentiga exportökningen under hela 1997. Det är framförallt den minskade exporten av ett antal mindre bearbetade jordbruksvaror som påverkat exportutvecklingen negativt. Exporten av griskött minskade exempelvis värdemässigt med 23 procent. Den exporterade kvantiteten minskade dock inte i samma omfattning. En förklaring till den negativa utvecklingen för grisköttsexporten är bland annat att Danmark till följd av Asienkrisen riktat en större del av sin export mot EU-marknaden. Detta har lett till en prispress på griskött. Värdet av spannmålsexporten minskade med 25 procent. Denna minskning förklaras främst av att stora volymer gått till intervention samt att exporten senarelagts under 1998.

Den positiva utvecklingen för förädlade livsmedel beror på exportökningar för ett stort antal produkter. Ett exempel är ost där det skett en stark exportutveckling under januari-maj 1998. Den offentliga statistiken är bristfällig på området då uppgifterna för 1997 inte omfattar all faktisk export av ost. Mejerinäringen uppskattar dock värdeökningen under den aktuella perioden till närmare 50 procent. Ostexporten till Finland, Grekland och Ryssland ökade mest.
Exporten av beredda köttprodukter ökade med 11 procent, ett resultat av bland annat en ökad export av grisköttsprodukter till Storbritannien. En annan produktgrupp som ökade relativt kraftigt var sockerkonfektyrer. Den värdemässiga ökningen på 21 procent förklaras av en ökad export av gelégodis till bland andra Finland och USA. Bakverk och bröd, glassvaror, såser, malt och vodka är andra exempel på produkter där exporten ökat under årets fem första månader. Detta betyder att exporten av förädlade produkter uppvisat en starkare utveckling under perioden än den totala varuexporten som ökade med 6 procent.

Ett mer utförligt underlag om utvecklingen av "Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel under perioden januari-maj 1998" kan beställas av Kristina Olofsson, se nedan.

Kontaktpersoner:
Håkan Loxbo, chef internationella enheten, tel 036-15 58 69
Kristina Olofsson, internationella enheten, tel 036-15 59 11

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten