Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-11

Jordbruksverket beviljar dispens

Eva och Lars Holmgren har i skrivelse den 27 augusti 1998 som kompletterades den 10 september 1998 ansökt om dispens från kraven i 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur på godkänd stalljournal. Godkänd stalljournal är en förutsättning för att erhålla djurbidrag.

Som skäl har de angivit sjukdom, att den använda journalen innehåller alla begärda uppgifter samt att uteblivna djurrelaterade stöd är en oproportionerlig konsekvens av felet.

Statens jordbruksverk beslutar med stöd av 28 § i ovannämnda föreskrifter att ge dispens från kravet på godkänd stalljournal. Godkänd stalljournal är en förutsättning för att erhålla de djurrelaterade stöden.

- Jordbruksverkets policy är att tolka EU-reglerna så positivt som möjligt till gagn för dem som regelverket berör. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar i en kommentar till beslutet.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Harald Svensson, chef kontrollavdelningen, tel 036-15 51 13, 070-553 95 64
Rolf Köhler, administrativ chef, tel 036-15 58 03, 070-532 51 69

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-11.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten