Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-21

LEADER - en resurs för landsbygden

- Den verksamhet som bedrivs i de flera hundra LEADER-projekt som är på gång betyder oerhört mycket för landsbygdens utveckling och framtid. Att initiativen till projekt kommer från dem de berör, från dem som lever och verkar på landsbygden och känner till förhållandena, förbättrar förutsättningarna för lyckade resultat. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som idag träffar representanter från landets LEADER-grupper i Ånge.

- Att trygga sysselsättningen på landsbygden är den viktigaste förutsättningen för att motverka utflyttning och utarmning av stora delar av vårt land. När detta dessutom kan kombineras med innovativa satsningar inom exempelvis småskalig livsmedelsförädling och miljö är pluseffekterna stora. Därför är det viktigt för mig att träffa dem som jobbar konkret med olika projekt för att utveckla landsbygden.

Jordbruksverket har idag en relativt liten roll i arbetet med LEADER II. Verket ansvarar endast för utbetalningar av de EU-medel som tillfaller projekten via EUs jordbruksfond. Under programperioden 1996-1999 rör det sig om cirka 45 miljoner kronor. Den totala budgeten för LEADER II ligger på cirka 730 miljoner. I detta belopp ingår pengar från EUs sociala och regionala fonder, staten, landsting, kommuner, organisationer och medel från privata finansiärer.

Nu pågår diskussioner, både inom EU och nationellt, kring vad som ska hända med LEADER efter programperiodens slut 1999. Erfarenheterna hittills tyder på att det kommer att bli en fortsättning, men att det kan ske förändringar vad gäller huvudmannaskap och ansvarsområden. Inom EU har det lagts fram ett förslag till en landsbygdsrådsförordning där man bland annat föreslår att endast jordbruksfonden ska finansiera kommande LEADER-verksamhet och att det inte ska krävas anknytning till målområdena 6 och 5b som idag. Intentionerna med förslaget är att LEADER ska bli mer heltäckande och att alla landsbygdsområden ska kunna komma ifråga för LEADER-projekt.

- Blir förslaget verklighet kan det innebära att regeringen i sina instruktioner ger Jordbruksverket en ökad roll. I så fall kommer vi ta oss an uppgifterna med stort engagemang och på alla sätt stödja utvecklingen av LEADER som en resurs för landsbygden, avslutar Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Roland Sten, chef för regionalstödsenheten, tel 070-604 06 27

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten