Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-02

Jordbruksverket godkänner nya system för frigående höns

Jordbruksverket har beslutat godkänna tre så kallade högbeläggningssystem, dvs. system för frigående höns med fler än nio höns per kvadratmeter golvarea. Systemen fungerar fortfarande inte så bra som man skulle kunna önska. Motsvarande problem, t.ex. fjäderplockning och hackning, finns även i andra system för frigående höns, men där blir konsekvenserna av en störning inte lika allvarliga.
Jordbruksverkets förhoppning är att besluten om godkännande ska stimulera forskning och praktik till en fortsatt utveckling av väl fungerande system för frigående höns.

Från och med 1999 är det inte längre tillåtet att ha höns för äggproduktion i traditionella burar, utan dispens. När förbudet mot de traditionella burarna infördes i den nya djurskyddsförordningen 1988 var förhoppningen att högbeläggningssystem för frigående höns skulle kunna ersätta burarna. Men den svenska lagstiftningen tillät inte fri användning av dessa system. De var tvungna att provas som ny teknik.

I början av 90-talet inleddes provningarna av tre fabrikat (Oli-Voletage, Marielund och Vencomatic) under överinseende av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och en särskild referensgrupp som tillsatts av Jordbruksverket. Jordbruksverket är den myndighet som handlägger "ny teknik-ärenden" och prövar eventuella godkännanden. Syftet är att nya tekniska system för djurhållning ska prövas ordentligt så att de fungerar på ett djurskydds- och djurhälsomässigt godtagbart sätt.

Under provtiden har man försökt komma tillrätta med de problem som förekommit i högbeläggningssystemen. Parallellt med provningarna har ett stort antal forskningsprojekt pågått i syfte att hitta orsakerna till problemen. Trots stora insatser har man ännu inte svar på alla frågor, men forskningen har identifierat ett antal faktorer som är viktiga för en framgångsrik produktion. Det kanske viktigaste är att välja en hönsras som fungerar i frigående system. Det är också viktigt att unghönsen är uppvuxna i ett system som liknar det som de ska hållas i som vuxna.

Ett antal villkor är knutna till godkännandena av systemen. Högsta tillåtna djurbeläggning har begränsats till sju höns per kvadratmeter tillgänglig area. Men producenter som via ett kontroll- och omsorgsprogram visar att de kan sköta systemet på ett bra sätt kan få tillstånd att öka beläggningen något. Det är också krav på att unghönsen ska vara uppfödda i ett liknande system. Även viktiga mått på t.ex. ströbäddsarea, reden och sittpinnar ingår i villkoren.

Kontaktpersoner:
Christer Nilsson, djurmiljöenheten, tel 036-15 51 79
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 036-15 58 15

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten