Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-13

Jordbruksverket avslår överklagande angående kartavgift

Jordbruksverket har beslutat att avslå ett överklagande angående kartavgift från en lantbrukare. Frågan kan nu komma att prövas i domstol.

Bakgrunden till överklagandet är att Sverige, enligt krav från EU, 1998 infört ett nytt system för att identifiera jordbruksskiften i Sverige. Systemet bygger på så kallade jordbruksblock som har en unik identitet. Jordbruksblocken redovisas på förtryckta kartor som skickats ut till samtliga lantbrukare under våren. Regeringen har beslutat att systemet med jordbruksblock ska finansieras med en årlig avgift för blockkartorna.

Avgiften tas ut av samtliga lantbrukare som har sökt något arealbaserat stöd eller anmält foderareal. I dagsläget har cirka 4000 överklaganden registrerats hos Jordbruksverket som är överprövningsmyndighet till länsstyrelserna som administrerar kartavgifterna. Ytterligare cirka 2000 överklaganden ligger hos länsstyrelserna. Antalet överklaganden lär dock stiga något eftersom en del länsstyrelser skickade ut beskeden om kartavgifterna sent.

Många av de lantbrukare som överklagat beslutet angående kartavgift har använt sig av samma formulering där de hävdar att avgiften har karaktären av en ansökningsavgift och att detta strider mot EG-rätten, att konsekvenserna av icke betald kartavgift är oproportionerligt höga samt att det finansiella ansvaret för EGs krav om nytt kartmaterial bör ligga på statsmakten.

Jordbruksverket har valt att plocka ut ett av dessa överklaganden och förväntar sig en rättslig prövning av ärendet. Jordbruksverket kommer att avvakta med handläggningen av övriga överklaganden som gjorts på de grunder som redovisas ovan. Överklaganden som rör något annat, t.ex. att beräkningen av avgiften gjorts felaktigt, handläggs på sedvanligt sätt.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01
Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 010-237 71 71
Peter Jönsson, handläggare arealstödsenheten, 036-15 52 63
Rolf Köhler, administrativ chef, tel 036-15 58 03

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-13.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten