Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-29

Kalvslaktbidraget upphör

EU:s kalvslaktbidrag upphör från och med den 1 december 1998. Bidraget infördes den 1 december 1996 och var redan från början tidsbegränsat till maximalt två år.

Bidraget infördes då efterfrågan på nötkött sjunkit i Europa. EU ville därför minska mängden nötkött som kommer ut på marknaden genom att djuren slaktas tidigare. Bidraget avser kvig- eller tjurkalvar som slaktas och har en slaktvikt på högst 88,0 kg. Bidraget betalas helt av EU.

Produktionen av kalvkött i Sverige mätt i antal slaktkroppar har ökat signifikant sedan bidraget infördes. 1996 slaktades 35 032 kalvar, men siffran ökade till 55 748 under 1997. Under samma tid sjönk medelslaktvikten från ca 104 kg 1996 till ca 75 kg 1997. Detta avspeglas också i kvantiteten kalvkött som producerats där ökningen är mindre signifikant, från 3,15 ton 1996 till 3,66 ton 1997. Under 1997 slaktades ca 26 000 bidragsberättigande kalvar.

Till och med september 1998 har i Sverige 42 355 bidragsberättigande kalvar slaktats och 26,7 miljoner kronor betalats ut inom ramen för kalvslaktbidraget. I genomsnitt har bidraget uppgått till 630 kronor per slaktad kalv. Totalt inom EU har till och med augusti i år 3 066 927 kalvar slaktats.

Effekterna av kalvslaktbidraget visar sig som en minskning av nötköttsproduktionen. Totalt inom EU beräknas en produktionsminskning på 3,6 % för 1998 och 2,3 % för 1999.

Kontaktpersoner:

Ansa Norman Palmér, chef djurbidragsenheten, tel 036 - 15 51 11
Mikael Skude, djurbidragsenheten, tel 036 - 15 51 77


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.