Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-11-18

Vet@ - nytt hjälpmedel för alla veterinärer

Under våren 1999 kommer ett nytt djursjukdataprogram, Vet@, att tas i drift. Sedan några år tillbaka har flera projektgrupper på Jordbruksverket arbetat med att ta fram programmet där vissa delar håller på att testas.
- Den största fördelen med Vet@ är att alla veterinärer får tillgång till en omfattande djursjukdatabas som kommer att vara ett viktigt hjälpmedel både i den förebyggande djurhälsovården och i den direkta djursjukvården. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

I samband med det allmänna veterinärmötet i Uppsala den 19-20 november presenteras Vet@ i Jordbruksverkets monter. Vet@, som innefattar olika delprogram, kommer att göra det enklare för alla veterinärer, såväl privata som distriktsveterinärer, att få tillgång till exempelvis bakgrundsfakta inför varje gårdsbesök. För lantbruksnäringen blir Vet@ ett värdefullt redskap i den förebyggande djurhälsovården. Tillsynsmyndigheterna välkomnar samtidigt ett mera rationellt och ändamålsenligt system för läkemedelskontroll.
- Vår ambition är att Vet@ ska bli ett effektivt hjälpmedel som också visar Sveriges goda hälsoläge för omvärlden. I det nya systemet kommer vi bland annat att kunna följa sjukdomsutveckling och läkemedelsförskrivningar. Dessa uppgifter är viktiga i arbetet med att följa antibiotikaresistensutvecklingen i landet, förklarar Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning.

Vet@ är en utveckling av det dataregister som använts av alla veterinärer sedan 1982 för att redovisa djursjukdata för animalieproduktionens djur. I det nya systemet utökas registreringskravet till att även omfatta läkemedel. Information från Vet@ kan man få på två sätt, genom Vet@Journal och Vet@Webb. Båda dessa delprogram ansvarar Jordbruksverkets djuravdelning för. Djuravdelningen har även det övergripande myndighetsansvaret för Vet@ vilket innebär att distriktsveterinäravdelningen endast har tillgång till de delar av informationen som rör distriktsveterinärernas registreringar. Länsveterinärerna på samtliga länsstyrelser kommer att ha tillgång till uppgifter som rör det egna länet.
- Svenskt djurhälsoarbete får genom Vet@ ett verkningsfullt instrument i det förebyggande arbetet. Systemet blir världsledande och bevisar för resten av EU att den svenska djuromsorgsprofilen håller, avslutar Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-11-18.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten