Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-11-25

Rekommendationer på GMO-området

Sverige bör verka för en utveckling där man undviker användningen av antibiotikaresistensgener i genetiskt modifierade organismer, GMO, och successivt avlägsnar dessa produkter från marknaden. Det är innebörden i de slutsatser och rekommendationer som Jordbruksverket idag har anslutit sig till i dokumentet "Antibiotikaresistensmarkörer i genmodifierade organismer - en riskfaktor?".

I oktober 1997 beslutade de svenska myndigheter som delar ansvaret inom GMO-området att sammanställa ett kunskapsdokument som behandlar antibiotikaresistensmarkörer i genetiskt modifierade organismer. Dokumentet har sammanställts av Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen i samråd med Arbetarskyddsstyrelsen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Gentekniknämnden.

Utvecklingen inom bioteknikområdet går snabbt och antalet genmodifierade produkter kan förväntas öka kraftigt inom en överskådlig framtid. Dagens tekniker har gjort det möjligt att isolera enskilda gener från till exempel bakterier, växter eller däggdjur och föra in dessa i celler hos en ny värdorganism som därmed förvärvar nya egenskaper. För att kunna avgöra om den nya värdorganismen har tagit upp den nya genen, den så kallade målgenen, kopplas denna till en markörgen, ofta en antibiotikaresistensgen. En av de frågor som är aktuella i detta sammanhang är möjligheten att ta bort markörgenen från den färdiga produkten. Detta diskuteras idag vid en hearing i riksdagen anordnad av Gentekniknämnden.

De svenska myndigheterna har generellt ansett att användandet av antibiotikaresistensgener som selektionsmarkörer bör undvikas. Dokumentet belyser att det kan finnas en potentiell hälsorisk för människor och djur med användandet av dessa. I dokumentet framhåller GMO-myndigheterna dock att de anser att riskerna med att använda antibiotikaresistensgener som markörer i genetiskt modifierade växter är mycket små. Teoretiskt är dock oönskad genöverföring av antibiotikaresistensgener från växter till bakterier i jorden eller mag-tarmfloran möjlig under förutsättning att betingelserna är optimala. Mot bakgrund av detta har GMO-myndigheterna nu antagit rekommendationer som de anser ska beaktas vid sidan av den vetenskapliga riskbedömningen vid utformandet av en nationell svensk policy på området.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör Jordbruksverket, 070-595 93 50
Johanna Nyström, handläggare Jordbruksverket, tel 036-15 56 87, träffas 981126
Siv Ljungquist, handläggare Kemikalieinspektionen, tel 08-730 68 58
Christian Fermér, mikrobiolog Livsmedelsverket, 018-17 14 20

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-11-25.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten