Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-12-02

Stöd till kvinnligt företagande inom rennäringen

Jordbruksverket har idag beviljat Svenska samernas riksförbund 195 200 kronor i nationell medfinansiering av IT-projektet "Informations- och försäljningsnätverk för kvinnor i rennäringen". Målsättningen med projektet är att utforma och färdigställa ett nätverk mellan norska och svenska kvinnor i rennäringen för att främja försäljning och marknadsföring av produkter från renskötseln.

- Från Jordbruksverkets sida bedömer vi att projektet ger en utvecklingspotential för de samiska kvinnorna. Idag flyr unga kvinnor landsbygden i allmänhet och rennäringen i synnerhet p.g.a. brist på sysselsättning. Den praktiska renskötseln sköts i stor utsträckning av männen och därför är det viktigt att kvinnorna ges möjlighet att få en egen utkomst. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar i en kommentar till beslutet.

Svenska samernas riksförbund står som huvudman för projektet tillsammans med Norske reindriftsamers landsforbund. Dessa två har sedan våren 1997 diskuterat hur ett försäljningsnätverk för att stödja försäljning och marknadsföring av produkter från rennäringen skulle kunna utformas. Inom det projekt som nu beviljats medel kommer man att göra en kartläggning av befintliga produkter och även se till vilka utvecklingsmöjligheter det finns på produktsidan. En central del är att analysera om det finns möjligheter till försäljning via Internet.

Jordbruksverket anser att målsättningen med projektet är angeläget och det ligger väl i tiden att utveckla IT inom t. ex. marknadsföring och försäljning för att göra det möjligt för människor att bo och verka i glesbygd. Om förstudien, som ska vara klar i augusti 1999, faller väl ut, planeras ett större projekt till vilket även kvinnor från Ryssland och Finland kommer att bjudas in.

- I sin förlängning kan detta resultera i ett större internationellt rennäringsprojekt där kvinnor samarbetar med det gemensamma målet att hitta bärkraftighet i sin verksamhet för att kunna bo kvar på hemorten och arbeta i sina respektive rennäringsföretag, framhåller Ingbritt Irhammar.

Den totala budgeten för projektet uppgår till 780 800 kronor. Det finansieras med 25 procent vardera från Samiskt näringsråd, Norge, norska staten, EU:s Interreg-program Nordkalotten samt Jordbruksverket.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, 070-595 93 50
Hilkka Eskelinen, handläggare, företagsenheten, 036-15 50 67

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-12-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten