Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-12-16

Omorganisation förstärker djurskyddet

Ett av Jordbruksverkets övergripande mål är att verka för en miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. För att ytterligare förstärka denna funktion inrättar Jordbruksverket en ny djurskyddsenhet.
- Genom att föra samman den yrkes- och specialistkompetens inom djur- och veterinärområdet, som finns på djuravdelningen, till en enhet förstärks djurskyddsarbetet. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar i en kommentar till den planerade omorganisationen.

Det centrala ansvaret för djurskyddsfrågorna ligger på Jordbruksverkets djuravdelning som efter omorganisationen kommer att bestå av tre enheter som på olika sätt arbetar för att uppnå verksamhetsmålet ett gott djurskydd och en god djurhälsa. De tre enheterna är djurskyddsenheten, djurmiljöenheten och smittskyddsenheten. Omorganisationen innebär att djurskyddsarbetet får en framskjuten plats i organisationen.
- Signalerna från regeringen är mycket tydliga. I den senaste regeringsförklaringen omnämns vikten av ett förstärkt djurskydd särskilt. Detta har vi tagit fasta på och genomför nu en organisationsförändring för att effektivisera och tydliggöra ansvaret för djurskyddsfrågorna ytterligare. Det menar Leif Denneberg, chef för djuravdelningen. Målsättningen är att den nya organisationen ska träda i kraft den 1 mars 1999.

Djurskyddsenheten kommer att få det samlade ansvaret för tillämpningen av djurskyddslagen. Genom att kompetensen breddas och ansvaret samlas, kommer enheten att i ökad utsträckning ha möjlighet att ge vägledning och stöd till länsstyrelserna och kommunerna i deras djurskyddsarbete. Detta är något som efterfrågats. Enheten ska ha ett nära samarbete med de organ där viktiga policyfrågor inom djurskyddet diskuteras, som det partsammansatta djurskyddsrådet och den nya centrala styrgrupp för tillsynsfrågor som kommer att bildas.

Inom den förändrade djurmiljöenheten kommer det att göras en kraftsamling på foder- och läkemedelsområdet. Syftet är att upprätthålla en restriktiv hållning i användningen av läkemedel och vissa fodertillsatser. Foderkvalitetsfrågor och läkemedelsfrågor har många beröringspunkter. Några av dessa är användning och hantering av läkemedel, förbrukningsstatistik, GMO och resistensfrågor samt yttre miljöaspekter. På djurmiljöenheten samlas kompetens inom alla dessa områden i en och samma enhet vilket gör det möjligt att ytterligare stärka den svenska profilen i frågor angående exempelvis motståndet mot användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte i djurfoder.

I och med EU-medlemsskapet har landsgränserna fått mindre betydelse. Sverige befinner sig i en allt mer internationell smittskyddssituation. I den förändrade smittskyddsenheten samlas därför de nationella och internationella smittskyddsfunktionerna under samma tak. Detta leder till en förstärkning av smittskyddsfunktionen samtidigt som beredskapen och flexibiliteten vid utbrott av smittsamma sjukdomar ökar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-12-16.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten