Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-12-17

Ekonomisk oro sätter press på världsmarknadspriserna

Mot bakgrund av att den svenska exportökningen av livsmedel stagnerat under det senaste året, har Jordbruksverket i en rapport kartlagt hur handeln med jordbruksprodukter påverkas av de aktuella ekonomiska kriserna i världen.
I rapporten konstateras att EU i första hand drabbas av Rysslandkrisen. I Sverige är problemen inom nötkötts- och grisköttsområdena mest kännbara. Även företag som producerar eller säljer bearbetade produkter drabbas av krisen, särskilt de som satsat stort på Ryssland där det under en tid varit i stort sett totalstopp för import.

USA och Australien påverkas främst av Asienkrisen. Kriserna har medfört att efterfrågan på importerade livsmedel minskat i Ryssland och Ostasien. Till följd av minskad efterfrågan i de krisdrabbade områdena ökar konkurrensen på övriga marknader i världen och världsmarknadspriserna pressas nedåt. Effekten av kriserna är större för kött- och mejeriprodukter än för spannmål. Sverige har klarat sig förhållandevis bra när det gäller spannmålsexporten. Svag kronkurs och ett bra pris för både säljare och köpare i förhållande till kvalitén på årets skörd, har gjort den svenska foderspannmålen efterfrågad på världsmarknaden. På nötköttssidan har konkurrensen hårdnat, vilket märks i Sverige främst genom ökat importtryck från Irland. Den sektor inom EU som förmodligen drabbats hårdast av kriserna är griskött eftersom Ryssland utvecklats till den viktigaste avsättningsmarknaden. Cirka 30 % av EU:s grisköttsexport gick 1997 till Ryssland. Sverige märker främst kriserna genom ett ökat inflöde av danskt griskött.

Eftersom möjligheterna att avsätta överskotten är begränsade sker också en lageruppbyggnad. I syfte att bli av med sådana överskott, men också för att Ryssland uttryckt önskemål om livsmedelshjälp, har både USA och EU beslutat om livsmedelsbistånd till Ryssland. Tänkbara konsekvenser av detta är dels att kommersiell handel trängs undan, dels att konsumenter och importörer i mottagarländerna vänjer sig vid nya varor, vilket kan leda till bestående förändringar av handelsmönstren.

Det finns även viss oro för att den ekonomiska nedgången ska leda till ökad protektionism, vilket exempelvis skulle kunna försvåra förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO. En annan konsekvens kan, om nuvarande pressade marknadssituation består, bli att möjligheten att genomföra EU:s jordbruksreform inom Agenda 2000 påverkas.

Rapporten är en sammanställning av tillgänglig information och statistik samt analyser från olika nationella och internationella källor. Rapporten "Kriserna och jordbrukssektorn - De ekonomiska kriserna i Asien, Ryssland och Brasilien och deras effekter" kan beställas via fax 036-71 51 14. Priset är 100:- (exkl moms)

Kontaktpersoner:
Håkan Loxbo, chef internationella enheten, tel 036-15 58 69
Maria Johansson, handläggare internationella enheten, tel 036-15 50 82

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-12-17.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten