Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-01-28

Hästarnas djurskyddssituation kartlagd

De svenska hästägarna får överlag gott betyg i den undersökning som Jordbruksverket genomfört under 1997 och som nu redovisats. Vid projektets slut hade 4 604 häststall fått besök av inspektörer från 212 miljö- och hälsoskyddskontor. Jordbruksverkets bedömning är att hästarna i stort sett sköts väl, dock med vissa undantag.

Inför projektstarten bjöd Jordbruksverket in samtliga kommuner att delta i regionala kurser. Vid dessa gick länsveterinärerna igenom syftet med undersökningen och den enkät som skulle besvaras vid besöken för att få en så rättvisande bedömning som möjligt. Syftet med undersökningen var att få en övergripande bild av djurskyddslagens efterlevnad inom hästhållningen. Lagen tar sikte på att så långt det är möjligt förebygga att djur utsätts för lidande och sjukdom. Av enkätsvaren framgår att inspektörerna bedömde att 80 procent av de besökta stallen hade en godtagbar djurhållning, 15 procent smärre brister och 2 procent allvarliga brister i djurhållningen (3 procent svårtolkade svar).

De vanligast förekommande anmärkningarna när det gäller allvarliga brister är för låg takhöjd, för små boxar och spiltor samt avsaknad av ligghall eller annat skydd mot väder och vind. Av de cirka 300 anläggningar med hästhållning i lösdrift (utegångsdjur) saknade 58 procent ligghall eller motsvarande.

Flertalet av resultaten är dock mycket positiva. 98 procent av de besökta hästägarna släpper ut sina hästar dagligen och 90 procent släpper ut dem på sommarbete.

Jordbruksverket har redovisat resultatet av undersökningen för djurskyddsinspektörer och länsveterinärer från hela landet. Resultatet av projektet är att Jordbruksverket fått en bättre bild av hur djurskyddslagstiftningen efterlevs inom hästhållningen samtidigt som kommunernas djurskyddsinspektörer har fått större kunskap om hästhållningen inom sina respektive områden.

Rapporten "Hästhållning 1997" kan beställas via fax 036-71 51 14.
Priset är 100:- (exkl moms)

Kontaktpersoner:
Katharina Gielen, veterinärinspektör djurhälsoenheten, tel 036-15 56 71
Barbro Röken, chef djurhälsoenheten, tel 036-15 55 42


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1999-01-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.