Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-01-29

96 miljoner fördelade till utbildning och information kring miljöanpassat jordbruk

Jordbruksverket har för 1999 tilldelat landets länsstyrelser drygt 96 miljoner kronor för UID-verksamhet, utbildning, information och demonstrationsprojekt inom det svenska miljöprogrammet för jordbruket. UID-verksamheten är ett komplement till miljöstöden och finansieras till hälften av EU. Samtliga länsstyrelser har fått besked om årets tilldelning.

Det svenska miljöprogrammet för jordbruket innehåller tre delprogram: biologisk mångfald, miljökänsliga områden och ekologisk produktion. Länsstyrelserna ansvarar för att arbeta fram länsprogram för UID efter samråd med andra aktörer, som hushållningssällskapet och LRF. Jordbruksverket fattar beslut och betalar ut medlen till länsstyrelserna som ansvarar för själva genomförandet, under förutsättning att de föreslagna aktiviteterna stämmer överens med de villkor som gäller. Resurserna används huvudsakligen till utbildning, fältvandringar, individuell rådgivning och för att ta fram lokalt anpassat informationsmaterial.

Målgruppen för UID är lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruket. För vissa miljöstöd, exempelvis biologisk mångfald och resurshushållande konventionellt jordbruk, krävs deltagande i utbildning.

Under det gångna året har Jordbruksverket besökt samtliga länsstyrelser. Det har då framkommit en del kritiska synpunkter kring administrationen av programmen, synpunkter som nu beaktats och som bland annat inneburit att ett ADB-system utvecklats och att ersättningsvillkoren förenklats. Under 1999 kommer Jordbruksverket att se över möjligheten till ytterligare förenklingar i regelverk och administration.

Kontaktpersoner:
Jan Gustavsson, chef miljöenheten, tel 036-15 51 60
Liisi Johansson, handläggare miljöenheten, tel 036-15 51 03


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1999-01-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.