Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-02

Marginell ökning av handelsgödselförbrukningen

Försäljningen av handelsgödsel till jordbruket och trädgårdsnäringen under växtodlingsåret 1997/98 uppgick till 205 600 ton kväve, 21 700 ton fosfor och 44 600 ton kalium. Förändringarna, som för alla tre växtnäringsämnena rör sig om små ökningar, är mindre än 1 % i förhållande till året innan.
Det finns ett politiskt mål att förbrukningen av kväve i handelsgödsel ska minska med 20 % till år 2000 jämfört med förbrukningen vid mitten av 80-talet. Fram till i dag har kväveförbrukningen minskat med 10 %.

Det har inte funnits något ekonomiskt motiv för att ändra på kvävegödslingen per hektar till olika grödor 1998 jämfört med året innan.

Den odlade arealen förändrades inte mellan 1997 och 1998, däremot förändrades fördelningen mellan olika grödor. Höstvete, som normalt behöver mer kväve än annan spannmål, odlades på 60 000 hektar större areal 1998. Odlingen av annan spannmål och oljeväxter minskade med 50 000 hektar. Odlingen av baljväxter, som inte gödslas med kväve, ökade med 16 000 hektar. Den ökade arealen baljväxter bedöms, åtminstone till viss del, ha balanserat det ökade kvävebehovet till följd av ökad areal höstvete.

Ett delmål i det miljöpolitiska beslut som togs 1988 är att förbrukningen av kväve i handelsgödsel ska minska med 20 % fram till år 2000 i förhållande till förbrukningen i mitten av 80-talet. Under de två senaste åren har förbrukningen varit drygt 200 000 ton per år. Om man jämför kväveförbrukningen under de senaste åren med det reduktionsmål som satts upp, har hälften av målet uppnåtts.

Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB) har samordnat insamlingen av uppgifter om försäljningen av handelsgödsel. Jordbruksverket redovisar försäljningen av olika handelsgödselmedel och näringsämnen på riksnivå, medan SCB redovisar försäljningen av olika näringsämnen regionalt. Utförligare resultatredovisning lämnas av Jordbruksverket i "PM om beräkning av jordbrukets kostnader för handelsgödselmedel 1997/98" och av SCB i "Statistiska meddelanden Mi 30 SM 9901". Dessa rapporter kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-15 51 75 respektive SCB, Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tel 019-17 68 00. Sammanställningen "Förbrukning av handelsgödsel 1997/98" finns också på Jordbruksverkets webbplats på Internet (www.sjv.se) under länken Statistik och fakta.

Kontaktpersoner:
Bertil Albertsson, Jordbruksverket, tel 0501-60 58 63
Sven Strömberg, SCB, tel 08-783 47 45
Gunilla Thorsell, Jordbruksverket, tel 036-15 59 49

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-02-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten