Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-04-01

Jordbruksverket förordar fri handel med mjölkkvoter

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera systemet för handel med mjölkkvoter och komma med förslag på ett nytt system som leder till balans mellan utbud och efterfrågan på kvoter. Jordbruksverket är nu färdig med utvärderingen och förordar en övergång till ett frihandelssystem.

Systemet med mjölkkvoter infördes när Sverige blev medlemmar i EU 1995. Syftet med systemet är att begränsa mjölkproduktionen inom EU genom att varje land tilldelas en landskvot. Kvoten för Sverige uppgår till 3,3 miljoner ton. Sverige valde att införa administrativ handel med mjölkkvoter. Handeln administreras av Jordbruksverket dit säljare och köpare kan anmäla sitt intresse en gång om året. Handeln sker inom två regioner, en för södra och en för norra Sverige. Priset, som är det samma både för säljare och köpare, fastställs årligen av Jordbruksverket. Priset har varit 1,50 kr per kilo kvot i samtliga handelsomgångar.

Jordbruksverket anser att det nuvarande systemet har stora brister. Erfarenheten visar att det är svårt att skapa balans mellan utbud och efterfrågan. Vissa producenter har fått köpa mindre än man anmält och säljare har vid flera tillfällen inte fått sälja den kvot de velat. Dessa problem har ökat för varje handelsomgång och inneburit en stor osäkerhet för mjölkproducenterna.

Jordbruksverket har studerat tre möjliga lösningar: en modifiering av nuvarande system, införande av en kvotbörs samt införande av ett frihandelssystem. Anledningarna till att verket förordar ett frihandelssystem är att det bäst uppfyller kraven på att skapa balans mellan utbud och efterfrågan i och med att kvotpriset fastställs på marknaden. Frihandelssystemet ger också den enskilde mjölkproducenten den bästa informationen och förbättrar möjligheterna för långsiktig planering. I ett frihandelssystem ska köp/försäljning av kvot anmälas till Jordbruksverket. Jordbruksverket kontrollerar att köpeavtalet följer de regler som gäller och när avtalet är registrerat kan försäljningen/köpet genomföras.

Jordbruksverket föreslår att det nya systemet för handel med mjölkkvoter införs fr.o.m. nästa kvotår som börjar den 1 april 2000.

Kontaktpersoner:
Eva Blomberg, chef mjölkkvotsenheten, tel 036-15 59 76
Bodil Svensson, handläggare mjölkkvotsenheten, tel 036-15 60 77
Hans Andersson, chef direktstödsavdelningen, tel 036- 15 59 60, 070-667 51 42

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-04-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten