Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-05-10

Förstärkt djurskydd för försöksdjur

Centrala försöksdjursnämnden, CFN, och Jordbruksverket, SJV, presenterar idag en gemensam åtgärdsplan för att förstärka djurskyddet för försöksdjur. SJV har sedan mars 1998 möjlighet att i samråd med CFN meddela bindande föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av djur för försöksverksamhet. Myndigheterna utreder nu gemensamt vilka områden som ska omfattas av de nya föreskrifterna.

CFN och SJV har intensifierat sitt samarbete för att förbättra förhållandena för och organisationen kring försöksdjur med anledning av de ändringar av djurskyddslagen som genomfördes under föregående år och som framförallt berör försöksdjursverksamheten.

Djurskyddsfrågorna i stort har under senare tid fått en allt mer framskjuten position inom SJV. Nyligen bildades en ny djurskyddsenhet som har det samlade ansvaret för tillämpningen av djurskyddslagen. Enheten arbetar nu bland annat med att ta fram heltäckande föreskrifter om hur försöksdjur ska hållas och skötas.

Även CFN förstärker sin organisation och inrättar en särskild tjänst som ska hjälpa de djurförsöksetiska nämnderna med beredning av ärenden och rådgivning.

I den åtgärdsplan som nu tagits fram tar de båda myndigheterna ett samlat grepp kring djurskyddet för försöksdjur. Andra områden som de båda myndigheterna kommer att jobba vidare med är följande:

- De djurförsök som innebär smärta, obehag eller annat lidande för djuren ska ytterligare reduceras. CFN och SJV anser att det bör genomföras en undersökning i syfte att ta fram tydligare kriterier vid den etiska prövningen för smärta och annat lidande.
- För att hjälpa de djurförsöksetiska nämnderna vid den etiska prövningen bör en översyn av de etiska bedömningsgrunderna göras.
- Myndigheterna kommer att undersöka möjligheterna att inrätta ett centralt dataregister över de försök som prövas av de djurförsöksetiska nämnderna. Ett sådant register kan vara ett verktyg för både forskare och nämnder genom att det där går att erhålla uppgifter om tidigare gjorda etiska bedömningar.
- Informationen om djurskyddslagstiftningen för försöksdjur och andra försöksdjursfrågor måste förbättras och utökas. Därför kommer de båda myndigheterna att ta fram informationsmaterial riktade till olika målgrupper såsom allmänhet, skolor, forskare, journalister och andra särskilt intresserade.

Kontaktpersoner:
Eva Eriksson, ordförande Centrala försöksdjursnämnden, tel 070-530 42 13
Leif Denneberg, chef Jordbruksverkets djuravdelning, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68
Tommy Stagh, kanslichef Centrala försöksdjursnämnden, tel 08-402 28 10

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-05-10.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten