Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-14

Jordbruksverkets foderkontroll är klar

Jordbruksverket har nu slutfört kontrollerna av svenska foderföretag. Undersökningarna visar att det under tiden från den 15 januari 1999 fram till idag inte har förekommit någon införsel till Sverige av belgiskt foder som kan kopplas till dioxinproblematiken och som använts till livsmedelsproducerande djur. Under denna period har det inte heller förekommit någon införsel av levande djur av nötkreatur, svin eller fjäderfä samt kläckägg från Belgien.

Till följd av att Jordbruksverket nu slutfört foderkontrollerna, har verket kunnat lämna en deklaration som ger Livsmedelsverket möjlighet att utfärda de specifika intyg som krävs för handel med livsmedel till vissa länder. Intygen ska klargöra att dioxinkontaminerat foder med belgiskt ursprung inte använts vid djuruppfödningen.

Jordbruksverket har på plats kontrollerat företag som tillverkar foder till livsmedelsproducerande djur. Kontrollerna har verifierat Jordbruksverkets registeruppgifter om att tillverkare i Sverige under den aktuella perioden inte använt belgiskt foder som kan kopplas till dioxinproblematiken. När det gäller sällskapsdjur så har en mindre införsel förekommit. Jordbruksverket arbetar på att få intyg från ansvariga myndigheter i Belgien om att de två berörda tillverkarna inte sålt kontaminerad fodervara till Sverige. Tills dess att sådana intyg kan uppvisas är berörda produkter belagda med försäljningsförbud.

Med anledning av EU-kommissionens beslut om skyddsåtgärder gällande dioxinkontamination, har Jordbruksverket ändrat föreskrifter som reglerar handel med animaliska produkter och levande djur. De skärpta reglerna ska säkerställa att inga dioxinförorenade produkter eller djur som erhållit dioxinkontaminerat foder kommer in i landet.

Vid införsel av livsmedelsproducerande djur och produkter till Sverige med ursprung i Belgien, ska dessa åtföljas av ett officiellt intyg från behörig myndighet i Belgien. Av intyget ska det framgå att varan eller djuren uppfyller kommissionens krav enligt särskilda beslut.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 070-532 51 76

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten