Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-23

Taggarna ut i onödan

Jordbruksverket har inte föreslagit att taggtråd ska totalförbjudas. Verket har på regeringens begäran yttrat sig över en framställan från Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund om förbud mot användandet av taggtråd. I yttrandet vidhåller Jordbruksverket det ställningstagande som finns i ett allmänt råd från 1993 (1993:129) om djurhållning inom lantbruket där det anges att taggtråd inte bör användas. Det centrala är dock att utvecklingen mot mindre användning av taggtråd som sköts på ett bättre sätt fortsätter.

Diskussionerna kring taggtrådens vara eller icke vara har återigen tagit fart efter det att både tidningen ATL och kristdemokraten Dan Ericsson på ett felaktigt sätt återgivit Jordbruksverkets sätt att arbeta med frågan.
- Riksdagsledamot Dan Ericsson (kd) hävdar i ett pressmeddelande att Jordbruksverket föreslagit totalförbud för taggtrådsstängsel. Detta är helt felaktigt och tyder på okunskap i frågan. Det framhåller Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning i en kommentar och fortsätter:
- Jordbruksverket har på regeringens begäran skrivit ett yttrande över en framställan. Vi har gjort våra bedömningar utefter djurskyddsaspekter och skriver därför i yttrandet att förbud bör övervägas. Nu är det jordbruksdepartementets sak att väga vårt yttrande tillsammans med övriga. Innan ett eventuellt förslag i frågan läggs måste det dock göras en ordentlig konsekvensanalys där man tittar på all den lagstiftning som berör stängselfrågan.

Ett minskat användande av taggtråd reducerar risken för skador på både tama och vilda djur. Samtidigt bedömer ett av företagen inom Swedish Meats, Kontrollhudar International, att dagens taggtrådsanvändning orsakar förluster på 15 miljoner kronor per år på grund av fula repor i huden.

Jordbruksverket är väl medvetet om att ett totalförbud mot taggtråd är svårt att genomföra i dagsläget. Det finns t.ex. vissa naturbetesmarker kring vilka det idag inte alltid finns några bra alternativ till taggtråd.
- Däremot håller jag helt med djurskyddsföreningarna när det gäller elektrifierad taggtråd. Den bör förbjudas snarast möjligt. Samtidigt måste tillsynen av alla stängsel bli bättre. Om taggtråd används ska den vara i bra skick och uppsatt på ett riktigt sätt. När den inte är i bruk längre ska den tas ned, anser Leif Denneberg.

För Jordbruksverket är det viktigt med en dialog med näringen i angelägna frågor. Därför har Leif Denneberg m.fl. under den senaste tiden vid två tillfällen diskuterat taggtråd med företrädare för LRF. Skulle det bli aktuellt med ett regeringsuppdrag och en utredning kommer Jordbruksverket som alltid kontakta näringen för samråd.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68
Torsten Jakobsson, chef djurskyddsenheten, tel 036-15 55 42, 070-399 65 60

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten