Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-30

Nytt mål för ekologisk produktion

Jordbruksverket föreslår en fördubbling av den ekologiskt odlade arealen och en ännu större ökning av den ekologiska djurhållningen fram till 2005. Utgångspunkt för förslagen är strävan mot ett mer hållbart jordbruk och det starkt ökade konsumentintresset för ekologiska produkter. De föreslagna målen innebär att ekologiskt lantbruk inte längre kommer att vara en nischproduktion, utan en betydande sektor inom svenska lantbruk.

1994 antog riksdagen målet att minst 10 % av Sveriges åkerareal ska vara ekologiskt odlad 2000. Detta mål kommer med stor sannolikhet att uppnås. 1998 utbetalades miljöstöd för ekologisk odling för 9 % av åkerarealen. Jordbruksverket har nu på regeringens uppdrag lämnat förslag till ett nytt mål för den ekologiska produktionen. Målet ska i större utsträckning än det nuvarande spegla den ekologiska produktionens kvalitativa omfattning. Påverkan på andra miljömål och eventuella målkonflikter ska också beaktas enligt uppdraget.

Målet är att 20 % av arealen ska odlas ekologiskt 2005 med de miljöfördelar det innebär. Den större delen av produkterna från denna odling omvandlas via lantbrukets husdjur till ekologiska livsmedel. Konsumenterna köper dessa livsmedel och stödjer därmed miljöarbetet.

För att spegla den ekologiska produktionens kvalitativa omfattning har Jordbruksverket lagt stor vikt vid den regionala fördelningen och fördelningen på olika produktslag. Den ekologiska odlingen är idag ojämnt fördelad över landet. I norra Sverige och i skogsbygderna i södra och mellersta delarna av landet är 18 % av arealen ekologiskt odlad. I Götalands och Svealands slätt- och mellanbygder är motsvarande siffra 5 %. Ur miljösynpunkt är det viktigt med en ökad omläggning till ekologisk produktion i södra Sverige. Jordbruksverket inser svårigheterna med att nå en så hög andel som 20 % i denna region, men strävan bör vara att komma så nära denna nivå som möjligt.

För att marknaden med ekologiska livsmedel ska fungera krävs ett brett utbud av animaliska och vegetabiliska produkter. Verket föreslår därför även mål för olika produktgrupper. På animaliesidan föreslås följande mål: mjölkkor, köttkor och tackor 20 %, suggor och fjäderfä 5 % samt värphöns 10 %. För vegetabilier grundar sig de föreslagna målen i första hand på pluseffekter för miljön. Följande arealmål föreslås: vall och baljväxter 30 %, sockerbetor 10 %, frukt 5 % och för övriga grödor 20 %.

Jordbruksverket anser att det även fortsättningsvis behövs miljöstöd för ekologisk odling i någon form. Det statliga stödet bör dock kunna trappas ned när marknaden för ekologiska produkter blir stabil och säker.

Kontaktpersoner:
Lis-Britt Carlsson, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 59 14
Gabriella Cahlin, enhetschef växtodlingsenheten, tel 036-15 56 83

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten