Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-09-02

Jordbruksverket inför sista ansöknings-datum för investerings- och startstöd

Sista ansökningsdatum för investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds-, eller renskötselföretag är för 1999 den 30 september 1999. För startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds-, och renskötselföretag är sista ansökningsdag den 1 november 1999. Jordbruksverket har idag fastställt dessa datum för att de medel som finns kvar för programperioden 1995-1999 ska utnyttjas i största möjliga mån. Länsstyrelserna har dock möjlighet att fatta beslut om att senarelägga ansökningsdatum.

De stöd som berörs av beslutet är s.k. strukturstöd som medfinansieras av EU. Enligt de regler som hittills gällt har det inte funnits några särskilda ansökningsdatum för dessa stöd. Stöden har sökts löpande och länsstyrelserna har beslutat i den takt de hunnit bereda ärendena. Anledningen till dagens beslut är att det i EU-kommissionens förslag till övergångsregler inför den nya programperioden, år 2000-2006, inte blir möjligt för medlemsländerna att besluta om investerings- och startstöd enligt de nuvarande reglerna efter den 1 januari 2000.

Stödvillkoren för nästa programperiod är ännu inte fastställda. Det går därför inte att i dag säga om investeringsstöd och startstöd kommer att tillämpas och vilka villkor som i så fall kommer att tillämpas. Beslutet att införa sista datum för ansökan för innevarande programperiod görs dels för att utnyttja tillgängliga budgetmedel effektivt och samtidigt ge länsstyrelserna möjlighet att behandla ansökningarna i tid före årsskiftet, dels för att upprätthålla god rättssäkerhet i och med att den sökande vet enligt vilka regler ansökan kommer att behandlas.

Kontaktpersoner:
Lars Runemo, handläggare företagsenheten, tel 036-15 59 26
Pernilla Emricson, handläggare företagsenheten, tel 036-15 60 86

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten