Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-10-01

Stödet till EU:s jordbruk ca 50%
av intäkterna

För de viktigaste jordbruksprodukterna i Sverige, vilka svarar för drygt 90% av produktionsvärdet, utgjorde år 1998 stöden ca 50% av intäkterna. Stödens andel av intäkterna är ungefär densamma inom EU för motsvarande produkter. Av stödbeloppet var tre femtedelar marknadsprisstöd, som uppkommer till följd av en högre prisnivå inom EU än på världsmarknaden, medan två femtedelar var direktbidrag, dvs. ersättningar som betalas ut direkt till jordbrukarna. Detta framgår av en rapport som publicerats av Jordbruksverket.

I många länder lämnas olika former av statliga bidrag eller andra stöd och ersättningar till jordbruket. Inom EU bestäms stödens storlek huvudsakligen av den gemensamma jordbrukspolitik som gäller för samtliga medlemsländer. Av stödet på ca 80 miljarder euro för de viktigaste jordbruksprodukterna inom EU erhöll produktionen av nötkött och mjölk de högsta beloppen, ca 21 miljarder euro vardera, vilket främst beror på att produktionen av dessa produkter värdemässigt dominerar. Av stödet på ca 16 miljarder kr till det svenska jordbruket gick ca 7 miljarder kr till mjölkproduktionen.

Eftersom det för enskilda jordbruk råder ett starkt samband mellan stödens och produktionens storlek, erhåller de större jordbruken i genomsnitt de beloppsmässigt högsta stöden. T.ex. gick i Sverige 60% av det totala stödet till de 15% av företagen som hade störst arbetskraftsbehov.

Stödens andel av intäkterna varierade mellan olika regioner i Sverige. I Götaland utgjorde stöden i genomsnitt mellan 40 och 50% av intäkterna, medan motsvarande andel i Norrland var över 70%. Detta beror på att vissa av EU:s jordbruksstöd är högre eller endast finns i områden med sämre förutsättningar för jordbruksdrift. Däremot var det genomsnittliga stödbeloppet per jordbruk betydligt större i Götaland än i Norrland, vilket beror på att jordbruken i södra Sverige vanligen är betydligt större än i norra Sverige.

I förhållande till intäkterna lämnades de största stöden, mellan 60 och 70 %, i Sverige till jordbruk med produktionsinriktning mjölk, nötkött samt får- och lammkött. Lägst stödandelar hade jordbruk med inriktning mot gris- och fjäderfäkött, mellan 20 och 25%. Dessa båda produkter ingår inte i EU:s jordbruksreglering.

Rapporten "Jordbruksstödens storlek och fördelning i Sverige, EU och OECD" kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-15 52 77, fax 036-34 04 14. Priset är 100 kr exklusive moms.

Kontaktpersoner:

Anders Grönvall, statistikenheten, tel 036-15 56 97

Marianne Johansson, statistikenheten, tel 036-15 59 57


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-10-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.