Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-01-10

Fri handel med mjölkkvoter

Riksdagen har beslutat att handeln med mjölkkvoter ska släppas fri. Med anledning av det har Jordbruksverket beslutat om vilka regler som ska gälla för den fria handeln som införs från och med kvotåret 2000/2001.

Regeringens förordning träder i kraft den 15 januari 2000 då det går att köpa och sälja kvot fritt, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Noteras bör dock att även om ett avtal om köp eller försäljning sluts före den 1 april 2000 förs mjölkkvoten inte över på köparen förrän nästa kvotår. En mjölkkvot som köps före den 1 april 2000 kan alltså inte utnyttjas kvotåret 1999/2000.

För att få köpa mjölkkvot krävs det att köparen är mjölkproducent eller gör det troligt att han/hon kommer att börja med mjölkproduktion samt att köparen äger eller arrenderar en produktionsenhet. Köper en producent mer än 300 000 kg under ett kvotår måste producenten kunna styrka att företaget disponerar en areal motsvarande minst 1 hektar åkermark per 12 000 kg kvot för den totala kvoten efter köpet.

En producent får inte sälja mindre än 5 000 kg leveranskvot per gång. Motsvarande siffra för direktförsäljningskvot är 500 kg. Detta gäller då del av kvot säljs.

Om en arrendator vill sälja mjölkkvot krävs det att jordägaren har godkänt detta genom att underteckna överföringsansökan. Om en arrendator däremot köper mjölkkvot till den arrenderade gården kommer denna kvoten att tillfalla jordägaren vid arrendets upphörande. Det förutsatt att inte något annat har reglerats i ett avtal mellan jordägaren och arrendatorn.

Handel med leveranskvoter får bara ske inom respektive region på samma sätt som tidigare. För innehavare av direktförsäljningskvot gäller inte den regeln. De kan föra över kvot utan hänsyn till regiongränsen.

För att en överlåtelse av mjölkkvot ska ske krävs det att Jordbruksverket registrerar ansökan om överlåtelse. Ansökan om överföring av kvot ska vara undertecknad av både köparen och säljaren.

För de producenter som inte levererat någon mjölk under kvotåret 1999/2000 gäller att de måste ha funnit en köpare till sin kvot och kommit in med en ansökan om överföring till Jordbruksverket senast den 31 mars 2000. I annat fall kommer deras kvot att dras in till den nationella reserven.

Mer information om fri handel med mjölkkvoter och ansökningsblanketter kommer att skickas till landets mjölkproducenter i mitten av februari.

Kontaktpersoner:
Eva Blomberg, chef mjölkkvotsenheten, tel 036-15 59 76
Rikard Bunnvik, handläggare mjölkkvotsenheten, tel 036-15 51 22
Peter Jadesjö, handläggare mjölkkvotsenheten, tel 036-15 51 01
Bodil Crona, handläggare mjölkkvotsenheten, tel 036-15 60 77


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 2000-01-10.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.