Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-03-03

Jordbruksverket arbetar redan med Konkurrensrådets rekommendationer

Konkurrensrådet har i en utredning studerat förhållandet mellan den statliga distriktsveterinärorganisationen, DVO, och de privatpraktiserande veterinärerna. De rekommendationer som rådet lämnat är frågor som Jordbruksverket redan tidigare uppmärksammat och arbetar med kontinuerligt.

- I september tillsatte jag en arbetsgrupp med syfte att utvärdera och utveckla samordningen i den fältveterinära verksamheten. I arbetet ingår företrädare för Veterinärförbundet, LRF, länsveterinärerna och Jordbruksverket. Från Jordbruksverkets sida är det vår ambition att nå samsyn och kunna fortsätta utvecklingen av den veterinära verksamheten med fokus på gott djurskydd och service till våra kunder. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Konkurrensrådet rekommenderar att arbetsgruppen ska komma fram till en gemensam syn rörande veterinärernas jourtjänstgöring samt hur hög servicenivån ska vara för sällskapsdjur. Detta är frågor som arbetsgruppen redan jobbar med. Konkurrensrådet rekommenderar vidare att statsmakterna utreder hur bidraget till avlägset boende djurägare ska fördelas.
- Även denna fråga arbetar vi med i gruppen och hoppas komma fram till en gemensam ståndpunkt under våren. Parterna har redan inlett diskussioner och vi har kommit långt på många områden, säger Björn Sederblad, chef för DVO.

Andra frågor som arbetsgruppen jobbar med är bland annat kompetensutveckling, kvalitetssäkring av officiella veterinärtjänster (såsom gränskontrollveterinärer) och en marknadsundersökning för att få en uppfattning om hur veterinärerna uppfattas av kunderna.

Anledningen till Konkurrensrådets utredning är två anmälningar (en från Sveriges Veterinärförbund och en från Din Veterinär Smådjurspraktikerna AB i Fjärdhundra) där konkurrensneutraliteten mellan DVO och de privatpraktiserande veterinärerna tas upp. Konkurrensrådet är en kommitté inrättad av Näringsdepartementet. Den ska behandla frågor om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. Rådets uppgift är att belysa enskilda fall och försöka undanröja konkurrenskonflikter.

Kontaktpersoner:
Björn Sederblad, chef för distriktsveterinäravdelningen, tel 036-15 57 92, 070-687 57 94
Ann-Mari Larsson, biträdande chef distriktsveterinäravdelningen, tel 036-15 50 66,
070-687 57 95
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-03-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.