Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-05-04

Förslag till ändring av foderlagen

Jordbruksverket har tidigare påpekat att det finns några tveksamma begränsningar i möjligheten att använda animaliskt avfall som foder. Därför lämnar nu verket ett förslag till regeringen om en lagändring.

Inom EU arbetar man med en fullständig revidering av lagstiftningen inom området animaliskt avfall. Kommissionen ska lägga fram sitt förslag före den 1 juli 2000. Sverige som har haft ett nationellt kadaverförbud sedan 1986 har drivit motsvarande krav inom EU. Därför är det mycket glädjande att kommissionen nu har för avsikt att föreslå ett generellt kadaverförbud inom hela gemenskapen.

I den svenska lagstiftningen råder det idag skilda synsätt mellan foderlagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen medger exempelvis att en djuruppfödare får bedriva husbehovsslakt av tamboskap och hägnat vilt. Varken levande-djurs-besiktning eller kött-besiktning av veterinär krävs dock för att köttet ska få användas som livsmedel i det egna hushållet. Men eftersom någon veterinärbesiktning ej genomförts omöjliggör foderlagen användning av sådant material som foder. Konsekvensen av detta är att det idag inte är tillåtet att använda t.ex. talg från ett husbehovsslaktat djur som foder till småfåglar. Med Jordbruksverkets förslag till ny laglydelse blir detta möjligt.

En annan nyhet är att Jordbruksverket föreslår att det undantag som idag gäller för kräldjur och grodjur, som är beroende av helkroppsfoder för sin fortsatta existens, ska utökas. Detta på grund av att det exempelvis finns utrotningshotade djurslag som berguv och stork som hålls av människa och även de är helt beroende av helkroppsfoder i form av smådjur som råttor, möss, kaniner eller daggamla kycklingar. Förslaget innebär även att det ska vara tillåtet att stödutfodra vilda djur som exempelvis kungsörn och havsörn med vilda djur som påträffas döda i naturen eller är trafikdödade.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Stig Widell, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 58 12


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-05-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.