Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-05-19

Svar från Svalöf Weibull med anledning av genetiskt modifierad raps i vårrapsutsäde

I går eftermiddag lämnade Svalöf Weibull, SW, den redogörelse som Jordbruksverket begärt med anledning av att det förekommit genetiskt modifierad, GMO, raps i några partier certifierat vårrapsutsäde som företaget importerat. Jordbruksverket kommer nu att granska redogörelsen och vidta erforderliga åtgärder. Redan nu står det klart att SW inte svarat fullt ut på samtliga frågor, varför det kommer att bli nödvändigt med ytterligare frågor till företaget.

Av Svalöf Weibulls redogörelse framgår att kontrollanalyser pågår för att säkert fastställa inblandningens omfattning och typ. Den kanadensiska leverantören Advanta Seeds håller för sannolikt att orsaken till kontamineringen är inkorsning i fält vid utsädesproduktionen. Redogörelsen innehåller vidare uppgifter om odlingens omfattning, identifiering av partier, försäljningssiffror, SW:s fortsatta informationsinsamling samt uppgifter om att de uppkomna genetiskt modifierade plantorna inte producerar pollen. SW har spårat odlare som köpt 4 635 kg av totalt 4 775 kg utsäde i år. Det är svårare att spåra de odlare som köpt utsädet 1999.

Odling av genetiskt modifierade grödor är tillståndspliktig. Något godkännande för odling av den inblandade genetiskt modifierade rapsen finns inte, varken i Sverige eller i EU. Det krävs även tillstånd för att släppa ut en eventuell skörd på marknaden. Något sådant tillstånd finns inte och odlarna får därför varken sälja eller skänka bort en eventuell skörd. Jordbruksverket skickade igår en remiss till de myndigheter och organisationer som regelmässigt hörs inför beslut i GMO-frågor, bland andra Gentekniknämnden, Naturvårdsverket och LRF. I remissen har verket redovisat sina bedömningar rörande ett föreläggande till berörda brukare om att förstöra skörden. Jordbruksverket har begärt svar senast tisdag den 23 maj kl 16.00. När remissinstansernas synpunkter granskats kommer beslut om ett eventuellt föreläggande att fattas.

Jordbruksverket har sammanställt en information till de lantbrukare som sått rapsen Hyola 38 från de aktuella utsädespartierna. (Av den totala utsädesmängden av sorten Hyola 38 som certifierats i år har uppskattningsvis 50 % en inblandning av GMO på 0,4 %.) Denna information har skickats till länsstyrelserna, utsädesföretagen och Hushållningssällskapen. När SW kan presentera en lista med namnen på de brukare som köpt det aktuella utsädet, så kommer den informationen att skickas direkt till brukarna.

Mer information i ärendet ges på Jordbruksverkets webbplats: www.sjv.se/genteknik

Kontaktpersoner:
Carl Johan Lidén, chef växtavdelningen, tel 036-15 50 30, 070-543 78 11
Gabriella Cahlin, chef växtodlingsenheten, tel 036-15 56 83
Anna-Clara Sjöström, växtodlingsenh., (odling, lagstiftning) tel 036-15 51 58, 070-532 51 79
Jennie Brundin, växtodlingsenh., (odling, lagstiftning) tel 036-15 56 87, 070-543 78 13
Eva Dahlberg, växtodlingsenh., (utsäde) tel 036-15-51 76, 070-543 78 12


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-05-19.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.