Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-29

Förhindra spridning av djursjukdomar

I flera länder förekommer djursjukdomar som inte finns i Sverige. Mul- och klövsjuka och svinpest är två sjukdomar som kan komma in i landet via djur, djurprodukter eller människor som kommit i kontakt med smittan. Jordbruksverket vill därför uppmana utlandsresenärer att följa de rekommendationer verket utfärdar.

Mul- och klövsjuka är en av de mest smittsamma djursjukdomarna och medför mycket stora ekonomiska kostnader vid utbrott. Den drabbar bl.a. nötkreatur, svin, får och getter. Sjukdomen finns sedan en längre tid bl.a. i Turkiet och har nyligen påträffats i flera länder i främre och bortre Asien samt i flera afrikanska, sydamerikanska och asiatiska länder, bl.a. i Thailand. Sverige har inte haft något utbrott av mul- och klövsjuka sedan 1966. Viruset sprids framför allt från djur till djur men även viss sträcka med vinden, via djurprodukter, kött och köttprodukter (även frysta köttprodukter), transportfordon, redskap, stövlar, kläder m.m. Människor blir inte sjuka men de kan bära på viruset under några dagar och kan då överföra virus till djur.

Klassisk svinpest som drabbar både tam- och vildsvin är en annan mycket smittsam sjukdom. Flera länder inom EU har haft stora utbrott av svinpest under de senaste åren.

Smittspridning kan undvikas genom att inte ta med obehandlat (ej upphettat) kött, köttprodukter (t.ex. korv) eller mjölkprodukter till Sverige eftersom dessa produkter kan innehålla mul- och klövsjukevirus eller svinpestvirus. Produkterna är dock inte farliga att äta.

För livsmedel som förs in för kommersiellt bruk krävs registrering hos Livsmedelsverket. Vid import för privat bruk är det tillåtet att ta med sig högst ett kilo kött eller köttprodukter utan att vara registrerad hos Livsmedelsverket. Man får dock endast ta in livsmedel från länder som uppfyller djurhälsokraven. Jordbruksverket har information om vilka länder som det är tillåtet att ta med sig livsmedel från.

Jordbruksverket har bestämmelser om vilket matavfall som får användas för utfodring av svin och fjäderfä och krav på att sådant matavfall ska kokas, även från eget hushåll. För hämtning och bearbetning av matavfall från restauranger, skolor eller storkök krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Eftersom hudar, skinn och andra jakttroféer kan sprida smitta uppmanas jaktintresserade att kontakta Jordbruksverket för gällande bestämmelser om införsel av jakttroféer och dylikt.

Resenärer som besökt lantbruk i något annat land bör inte få tillträde till djurbesättningar i Sverige inom 48 timmar efter ankomst och inte inom fem dygn efter besök i land där mul- och klövsjuka förekommer. Personer som besöker djurbesättningar i andra länder rekommenderas att tvätta kläder och skor innan hemresan.

Kontaktpersoner:
Mariann Sköld, handläggare smittskyddsenheten, tel 036-15 51 37
Anita Wänerholm, handläggare smittskyddsenheten, tel 036-15 56 67


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.