Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-08-08

Översvämningar orsakar jordbruket skador

Enskilda jordbrukare som på grund av sommarens översvämningar och stora regnmängder inte kan fullgöra sina åtaganden som gäller miljöstöd eller kompensationsbidrag kan få behålla delar av stödet även om inte alla villkor uppfylls. Detta måste dock prövas av länsstyrelsen i varje enskilt fall. Om ingen mark går att använda för bete på grund av vätan har jordbrukaren möjlighet att ta in djuren en kortare tid utan att komma i konflikt med djurskyddslagstiftningens krav på sammanhängande betesperiod.

- Jordbruksverket har arbetat intensivt med att samla in information från berörda länsstyrelser om hur jordbruket påverkats av de översvämningar och den stora nederbörd som drabbat delar av landet under sommaren. Vi har också undersökt regelverket för att se vilka möjligheter som finns till att ta hänsyn till verkningarna av vätan, säger generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Vissa jordbrukare riskerar att behöva ta in sina djur på grund av att ingen mark överhuvudtaget går att använda för bete på grund av vätan. Jordbruksverket bedömer att djurskyddslagstiftningen inte hindrar att jordbrukarna under sådana förhållanden tar in djuren under en kortare tid, trots kraven på att djuren måste vara ute på bete under en sammanhängande period på sommaren. Jordbrukaren bör dock informera den lokala djurskyddstillsynsmyndigheten om att djuren hålls inne och varför.

Regnvädret har också gjort att en del jordbrukare i år inte kan uppfylla vissa villkor när det gäller miljöstöd och kompensationsbidrag. Exempel på detta kan vara att betesmark inte kan betas i tillräcklig utsträckning eller att grödan inte kan användas enligt reglerna. Det är dock möjligt att jordbrukarna kan få behålla delar av stödet även om vissa villkor inte uppfylls. Länsstyrelsen utreder detta från fall till fall och tar även ställning till hur mycket stödet ska sättas ner. En förutsättning för att jordbrukaren ska få behålla en del av stödet är att denne gjort vad denne kunnat för att uppfylla villkoren.

Något skördeskadeskydd finns inte för lantbruket i dag. Om ersättning eventuellt ska lämnas trots att det inte finns något sådant skydd avgörs av Jordbruksdepartementet och inte av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågan om det är möjligt att använda s.k. uttagen areal (mark som är tagen ur livsmedels- och foderproduktion) för bete om ingen annan mark finns tillgänglig för bete på jordbruksföretaget.

När ny information finns tillgänglig kommer den att publiceras på Jordbruksverkets webbplats på Internet (www.sjv.se).

Kontaktpersoner:
Torkel Fagerlund, jurist, tel 036-15 58 37
Anders Swahnberg, jurist, tel 036-15 59 73

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-01-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.