Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-12-20

Nya råd för att förstärka djurskyddstillsynen

För att ytterligare förstärka djurskyddet har Jordbruksverket idag beslutat om nya allmänna råd för djurskyddstillsyn. De nya riktlinjerna för kommunernas och länsstyrelsernas arbete med djurskyddstillsyn ska leda till en mera enhetlig tillämpning av djurskyddslagens bestämmelser om tillsyn samt till ökade insatser på området.

För att stärka djurskyddet i Sverige tillsattes vid Jordbruksverkets djurskyddsenhet en central tillsynsgrupp (CTG) i juni 1999. Syftet var att få en samordnad och effektiv tillsyn av djurskyddet i hela landet. I gruppen ingår representanter från Jordbruksverkets djurskyddsenhet och distriktsveterinärorganisationen, företrädare från länstyrelserna, kommunerna Kommunförbundet, Lantbruksuniversitetet, Livsmedelsverket och Polismyndigheten. Den centrala tillsynsgruppen har varit med och tagit fram ett underlag till allmänna råd om tillsyn.

De nu beslutade rekommendationerna omfattar bl.a: :

- Rekommendationerna blir ett bra stöd och en hjälp för djurskyddsinspektörer och andra som arbetar med djurskyddstillsyn, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket. - Målet är att åstadkomma en mer enhetlig tillsyn och ett förstärkt djurskydd i landet.

De allmänna råden trycks i mitten av januari 2001 och kommer att finnas tillgängliga därefter.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, avdelningschef på djuravdelningen, tel 036-15 58 10 eller 070-6452768
My Sahlman, ställföreträdande enhetschef på djurskyddsenheten, tel 036-155883
Linda Karlsson, handläggare på djurskyddsenheten, tel 036-155863

 

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-20.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.