Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-12-21

Jordbruksverket beviljar dispens för träda med anledning av översvämningarna

För att underlätta för de lantbrukare som drabbats av översvämningarna kommer Jordbruksverket att bevilja dispens från skötselreglerna för träda. Det innebär att berörda lantbrukare kommer att kunna förlägga sin träda (uttagen areal) till marker som är översvämmade.

Under hösten har det fallit rikligt med nederbörd. Lantbrukare i de drabbade områdena har för tillfället många frågor om hur översvämningarna påverkar de olika stöden till jordbruket. Den vanligaste frågan gäller den mark som ska läggas i träda nästa år.

Trädan är en viktig del av arealersättningssystemet. För att få arealersättning krävs att minst 10 % av åkermarken läggs i träda varje år. Som mest får 50 % av åkerarealen vara i träda. Trädan ska skötas på ett sätt som gynnar miljön.

Varje lantbrukare måste själv ansöka om dispens till Jordbruksverket. Jordbruksverket beviljar dispenserna individuellt. För att mark ska betraktas som översvämmad måste den stå under vatten eller på annat sätt vara obrukbar med anledning av höstens stora regnmängder.

- Jordbruksverket har stor förståelse för lantbrukarnas situation och det är viktigt att vi gör allt vad vi kan för att stödja dem, säger generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Hans Rolandsson, chef för arealstödsenheten, tel 070-690 16 27
Tomas Eriksson, handläggare på arealstödsenheten, tel 036 -15 59 77

 

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.