Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-03-31

Utbetalning av miljöstöd och arealersättning

Jordbruksverket betalar i dag ut 398 miljoner kronor i miljöstöd för flerårig vallodling. Samtidigt betalas också miljöstöd för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden ut med totalt 70 miljoner kronor, samt slutbetalning av arealersättning för oljeväxter med 92 miljoner kronor.

Miljöstödet för flerårig vallodling (vallstödet) är ett nytt miljöstöd som syftar till att minska växtnäringsläckaget från åkermark till vattendrag genom att marken under flera år hålls bevuxen. Jordbrukare som sökt och beviljats stöd har åtagit sig att fr.o.m. den 1 oktober 1997 t.o.m. den 30 april 2003 odla en viss areal fleråriga vallgrödor. Brukarna får en årlig ersättning för sina åtaganden. Nu görs den första utbetalningen för 1997 till 39 095 jordbrukare. Högst belopp betalas till jordbrukarna i Skåne län där 4 007 brukare delar på 32 miljoner kronor. Näst högsta belopp går till Kalmar län och Älvsborgs län där 2 507 respektive 3 351 brukare delar på 28 miljoner kronor i vardera länet. Nedan finns en länstabell över belopp som betalas ut i miljöstöd för flerårig vallodling och antalet brukare som omfattas av utbetalningarna.

I dag betalas även miljöstöd för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden ut:

Tidigare har 780 miljoner kronor betalats ut i andra miljöstöd, t.ex. för ekologisk odling och bevarande av ett öppet odlingslandskap. Sammanlagt 1 505 miljoner kronor har hittills betalats ut i miljöstöd för stödåret 1997. Miljöstöden finansieras till hälften av EU och till hälften med nationella medel.

I dag genomförs också slutbetalningen av arealersättningen för oljeväxter. Ungefär 92 miljoner kronor betalas ut sammanlagt till 5 700 brukare. Tidigare har Jordbruksverket betalat ut drygt 118 miljoner kronor i förskott på arealersättningen för oljeväxter.

Här följer en länsvis sammanställning av de belopp som betalas ut i miljöstöd för flerårig vallodling (vallstödet) och antalet brukare som omfattas av utbetalningen.

Län Belopp Antal
ABStockholm 10 208 510 907
CUppsala 13 708 691 1 303
DSödermanland 13 627 827 1 098
EÖstergötland 22 042 388 2 021
FJönköping 26 878 204 2 940
GKronoberg 15 110 467 1 920
HKalmar 28 379 726 2 507
IGotland 14 463 496 1 145
KBlekinge 4 709 695 753
MSkåne 32 072 451 4 007
NHalland 16 862 758 2 091
OGöteborgs och Bohus 11 338 668 1 604
PÄlvsborg 28 416 287 3 351
RSkaraborg 27 800 823 2 677
SVärmland 24 472 023 1 780
TÖrebro 13 121 444 1 194
UVästmanland 7 576 949 817
WDalarna 15 614 602 1 182
XGävleborg 16 446 136 1 435
YVästernorrland 13 016 982 1 132
ZJämtland 13 822 245 1 055
ACVästerbotten 18 260 522 1 499
BDNorrbotten 9 991 767 677
Summa: 397 942 661 39 095

Kontaktpersoner:
Birgitta Ek, chef miljöstödsenheten, tel 036-15 58 19
Tomas Eriksson, arealstödsenheten, tel 036-15 59 77

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-03-31.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten