Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-20

Ännu fler fall av fjäderfäsmitta
Vaccination ny bekämpningsmetod

Fjäderfäsjukdomen SHS/TRT är nu så spridd i sydöstra Skåne att Jordbruksverket inte anser det vara möjligt att bekämpa sjukdomen genom avlivning av smittade fåglar. Genom ett beslut på onsdagen lyftes sjukdomen ur den svenska epizootilagen. Därmed upphörde också alla restriktioner för spärrade anläggningar och inom tio angivna kontrollområden i Skåne. Jordbruksverket förordar nu vaccination för att hindra smittan.
Inga nya avlivningsbeslut kommer att fattas och besättningar som i fortsättningen konstateras vara smittade har ej rätt till statlig ersättning.

-När det gäller smittsamma djursjukdomar, måste man nästan alltid väga kostnaderna för bekämpning i stor skala mot andra alternativ, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket. Statens kostnader för hittills beslutade åtgärder uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Den kostnaden är fullt försvarbar om vi därmed kunnat utrota sjukdomen. Men under tisdagen upptäcktes ännu en smittad anläggning med 14 000 höns och det finns misstanke om ytterligare smittspridning, flera mil från Sjöbo. Dessutom har vi tidigare funnit 40 000 smittade kalkoner, fördelade på minst fem olika gårdar.

-Att fortsätta bekämpa sjukdomen med avlivning och total sanering av smittade anläggningar, beräknas öka kostnaderna med ytterligare cirka 85 miljoner kronor. Och ändå kan vi inte vara säkra på att smittspridningen är stoppad, fortsätter Leif Denneberg. SHS/TRT är ett djurhälsoproblem men sjukdomen utgör inget hot mot folkhälsan. Därför rekommenderar vi nu vaccinering av fjäderfä. Det innebär att Sverige inte längre kan ansöka hos EU om friförklaring för SHS/TRT.

-Vaccination beräknas ge ett gott skydd men innebär ökade kostnader för fjäderfänäringen. Dessutom kan det medföra andra problem att SHS/TRT nu finns i Sverige. Sjuka fåglar går ned i äggproduktion och en viss ökad dödlighet kan förekomma.

Det var den 30 april som de första SHS-smittade hönsbesättningarna upptäcktes i Sjöbotrakten. Jordbruksverket har hittills fattat beslut om avlivning av ungefär 100 000 avelshöns, fördelade på fem olika uppfödningsanläggningar.

-Vi trodde att vi lyckats stoppa smittspridningen men tisdagens analysresultat visade att så inte var fallet, säger Håkan Henrikson, chef för djurhälsoenheten på Jordbruksverket. Det är inte längre försvarbart att försöka sanera alla smittade anläggningar. Smittan är alltför spridd.

Sjukdomen, som orsakas av ett virus, kallas SHS, swollen head syndrome, när den drabbar höns och TRT, turkey rhinotracheitis, när den drabbar kalkoner. Det är primärt en övre luftvägsinfektion. SHS/TRT finns i många europeiska länder. Sjukdomen smittar inte människor.

Hur smittan kommit till Sverige är inte klart. En tänkbar spridningsväg är genom vilda fåglar.

Onsdagens beslut innebär att de restriktioner som funnits för transporter in i eller ut ur kontrollområdena i Skåne upphör omedelbart. Likaså upphör spärrförklaringar av smittade anläggningar.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten, tel 0708-13 32 60

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-20.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten