Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-08-15

Trädgårdsnäringen betydelsefull för sysselsättning, miljö och välbefinnande

- Det är viktigt att odlarna inom trädgårdsområdet organiserar sig för att få en bättre kontroll på utbudet av produkter. För att bland annat underlätta för odlarna att göra detta har EU inrättat ett stöd till producentorganisationerna. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som idag besöker Trädgårdsnäringens riksförbunds årsstämma på Alnarp.

Förutsättningarna för den svenska trädgårdsnäringen ändrades i och med EU-inträdet 1995. Då kom denna sektor att omfattas av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
I oktober 1996 beslöt ministerrådet att införa en ny marknadsordning för frukt och grönsaker samt att ge möjlighet för producentorganisationerna att söka ekonomiskt stöd. De nya reglerna började tillämpas redan från den 1 januari 1997. Syftet med den nya ordningen var bland annat att stimulera trädgårdsnäringen att organisera sig på ett likartat sätt som jordbruksnäringen och därmed få en bättre kontroll över utbudet. Jordbruksverket fick regeringens uppdrag att dels ansvara för erkännandet av producentorganisationer, dels för godkännande av de verksamhetsprogram som organisationerna därefter söker bidrag för.

Inledningsvis har kommissionen, medlemsländerna och odlarna haft svårigheter att tolka reglerna för det nya stödet. Genom ändringar i regelverket och genom en mängd förklaringar från kommissionens sida så har en del av problemen lösts.
- Även om bestämmelserna kommit sent, varit och är besvärliga, ska trädgårdsnäringen inte tveka att organisera sig och söka stödet. Jordbruksverket kommer att jobba vidare med frågan gentemot EU för att förtydliga reglerna till gagn för näringen.

I merparten av de övriga EU-länderna behandlas inte trädgårdsnäringen för sig utan utgör en integrerad del av jordbrukssektorn.
- Trots att vi i Sverige historiskt skiljer mellan trädgårds- och jordbruksnäringen ser jag dem båda som mycket viktiga basnäringar som måste värnas. Trädgårdsnäringen sysselsätter bara i odlarledet cirka 10.000 årsarbetare, därtill kommer förädlingsindustrin.
-Trädgårdsnäringen har också betydelse för miljön och för vårt välbefinnande. Det senare har jag tagit fasta på och på Jordbruksverket serveras numera frukt till verkets anställda varje vecka, berättar Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Lennart Gert, interventionsenheten, tel 070-592 43 64
Göran Kroeker, växtinspektionen, tel 070-585 12 70

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-08-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten