Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-08-18

Konferens med fokus på pälsdjurens välfärd och framtid

Jordbruksverket arrangerar den 18 - 19 augusti en djurskyddskonferens som behandlar pälsdjursfrågor.
- Diskussionerna under dessa dagar är en viktig utgångspunkt för Jordbruksverkets fortsatta arbete med att åstadkomma förbättringar av pälsdjurens välfärd och för utformningen av nya djurskyddsbestämmelser. Det är viktigt att såväl nuvarande som framtida djurskyddsbestämmelser är förenliga med ett gott sjukdomsläge och ett rimligt ekonomiskt resultat. Det framhåller Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som deltar i konferensen på Hanöhus i Blekinge.

Under konferensen kommer Jordbruksverket och dess djurskyddsråd, med företrädare för olika organisationer och myndigheter, att summera vad som hänt på pälsdjursområdet sedan djurskyddslagen trädde i kraft 1988. Stort intresse ägnas åt att studera hur pälsdjurens välfärd påverkats under 10-års perioden. Till konferensen har, förutom djurskyddsrådets medlemmar, bjudits in representanter för näringen, forskningen, berörda myndigheter samt från Jordbruksdepartementet.

Uppfödningen av pälsdjur har föranlett diskussioner både nationellt och internationellt. Det råder delade meningar om vilka behov djuren har och om dagens djurhållning är förenlig med nuvarande djurskyddslagstiftning.

Enligt djurskyddslagen ska bland annat djur som användes för produktion av skinn eller pälsar hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelserna skärptes ytterligare när djurskyddsförordningen ändrades 1995. Ändringen innebar att rävar enbart ska få hållas på ett sådant sätt att deras behov av att till exempel vara tillsammans med andra rävar, röra sig och gräva kan tillgodoses. För befintliga anläggningar träder dessa krav i kraft år 2001.

Under djurskyddskonferensen kommer deltagarna att diskutera dessa frågor, besöka pälsdjursfarmer samt lyssna till föreläsningar om djurhälsa och etologiska forskningsprojekt.

Media hälsas välkommen till en pressinformation i samband med konferensen:

Tid: Onsdag den 19 augusti kl 11.00
Plats: Restaurangen, Hanöhus

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Marie-Louise Sjöberg, djurhälsoenheten, tel 070-512 52 63
Madeleine Widerström, info.sekr, tel 070-604 06 21

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-08-18.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten