Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-08-24

Veterinärer landet runt, dygnet runt

- En väl fungerande distriktsveterinärorganisation är en förutsättning för att kunna garantera lantbrukare också i glesbygd en god djursjukvård. Staten har ansvar för att upprätthålla ett gott djurskydd och en hög livsmedelskvalitet. Distriktsveterinärernas arbete är viktigt i detta sammanhang, inte minst de förebyggande insatserna som syftar till att ytterligare förbättra hälsoläget bland våra djur och eliminera smittorisker. Det menar Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som idag besöker distiktsveterinärstationen i Laholm.

Den 1 juli 1995 omorganiserades distriktsveterinärverksamheten. Jordbruksverket fick då i uppdrag att fortsätta som chefsmyndighet för verksamheten och ansvara för en utvecklad ekonomi- och personaladministration. Jordbruksverkets distriktsveterinärenhet samordnar idag arbetet vid 80 distriktsveterinärstationer med totalt cirka 250 veterinärer.

Parallellt med den nya statliga veterinärorganisationen finns det många privatpraktiserande veterinärer, framförallt i områden med hög djurtäthet.
- Jag har fått uppfattningen att samarbetet mellan den statliga och privata veterinärvården överlag fungerar bra. Ett gott och öppet samarbete där veterinärerna, oberoende uppdragsgivare, ser till djurens bästa är självklart viktigt.

I dag har distriktsveterinärernas förebyggande och rådgivande arbete fått en större tyngd. Sverige ligger i frontlinjen i arbetet med att minska antibiotikaanvändningen och därmed i möjligaste mån förhindra uppkomsten av resistenta bakterier. Ett viktigt instrument i detta arbete är det djursjukdatasystem som är under omarbetning. Veterinärerna har under många år registrerat sina diagnoser i en databas och när det nya systemet är färdigt kommer det att ge värdefull information. Denna information bidrar bland annat till att höja kompetensen hos veterinärerna. Distriktsveterinärernas kompetensutveckling är en högprioriterad fråga för Jordbruksverkets distriktsveterinärenhet. Satsning på modern teknik är ett centralt inslag för att möta de krav som ställs på framtidens distriktsveterinärorganisation.

- Det är värdefullt för mig att under en dag följa distriktsveterinärernas arbete i fält. Jag kan då se hur en vanlig arbetsdag ter sig och få en bild av vilka krav som ställs på veterinärerna genom att även träffa deras kunder.
- Som ytterst ansvarig för verksamheten känns det tryggt att se den breda kompetens våra distriktsveterinärer besitter och med vilket engagemang de åtar sig sina uppgifter. Detta visar att det var riktigt att satsa på en statlig organisation med högt ställda krav på kompetens, service och tillgänglighet, avslutar Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
AnnMari Larsson, distriktsveterinärenheten, tel 070-687 57 95
Anders Liedstrand, chef distriktsveterinärstationen i Laholm, tel 010-260 12 34
Madeleine Widerström, info.sekr, tel 070-604 06 21

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-08-24.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten