Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-28

Effektivare utbetalningsrutiner till UID

De medel som Jordbruksverket fördelar via EU-anslaget UID, Utbildning, information och demonstrationsprojekt inom det svenska miljöprogrammet för jordbruk, fungerar som en resurs i lantbrukets kompetensutveckling på miljöområdet. Hushållningssällskapen är en viktig samarbetspartner för Jordbruksverket då de i samarbete med länsstyrelserna och andra organisationer ansvarar för utformningen av de länsvisa programmen. För att förenkla hanteringen kring UID-medlen kommer Jordbruksverket från och med nästa år att börja tillämpa ett nytt ADB-system. Systemet är konstruerat så att länsstyrelserna, som rekvirerar medlen, direkt får veta om något är felaktigt. Därmed minimeras risken för felaktiga rekvisitioner vilket i sin tur leder till att pengarna kan betalas ut snabbare.

- Jordbruksverkets handläggningstid av UID-medel är ibland alltför lång. Detta beror till stor del på felaktiga rekvisitioner. Med ett nytt ADB-system förbättrar Jordbruksverket servicen till dem som rekvirerar medel och det är vår förhoppning att de projekt som genomförs inom ramen för UID ska få sina pengar snabbare. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som idag gästar Hushållningssällskapens Förbunds stämma i Halmstad.

Hushållningssällskapen arbetar mycket med rådgivning och upplysningsverksamhet. I detta arbete har sedan EU-inträdet 1995 många av frågorna kretsat kring det regelverk som omgärdar jordbrukspolitiken och som av många upplevs som komplext och svåröverblickbart. I syfte att förenkla regelverket har regeringen bland annat tillsatt en utredning som ska se över miljöstödsprogrammet.
- Jordbruksverkets ambition är klar, regelverket måste förenklas. På vissa områden är våra förutsättningar bättre än på andra. När det gäller arealstöden och djurbidragen har vi mycket små möjligheter att själva göra förändringar. Miljöstöden är däremot ett område där en stor del av reglerna utformas i Sverige.

Inom EU pågår nu också en omfattande översyn av hela jordbrukspolitiken i Agenda 2000. Huvudinriktningen är att marknadsstöden ska minska medan det ska ske en ökad satsning på miljö- och regionalstöden.
- Inriktningen är bra, men förslagen till förenklingar alltför få. Det finns tvärtom förslag till åtgärder som istället komplicerar stödhanteringen ytterligare. Därför bevakar vi från Jordbruksverkets sida noga vad som händer på området och förser regeringen med underlag och förslag till förenklingar som de kan föra vidare i Bryssel, framhåller Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Johan Löfgren, växtodlingsenheten, tel 070-595 93 50

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten