Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-28

God hygien viktig vid kontakt med djur

Under de senaste åren har EHEC-bakterien (Enterohemorrhagisk Escherichia coli) orsakat ett ökat antal sjukdomsfall hos människor. Både internationella erfarenheter och inhemska studier tyder på att nötkreatur och får kan utgöra en reservoar för EHEC-bakterier och bidra till deras spridning i miljön och till människan.
Eftersom bakterien kan ge upphov till allvarlig sjukdom med risk för dödsfall hos människor meddelade Jordbruksverket, efter samråd med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och flera berörda näringsorganisationer, i våras allmänna råd avseende hygien i djurbesättningar med idisslare. EHEC-förekomsten är som störst under den varma årstiden. Därför tidsbegränsades hygienråden till juni-oktober 1998. Det är dock - av flera skäl - fortfarande angeläget att upprätthålla god hygien i samband med djurkontakt.

EHEC-orsakade sjukdomsfall var mycket sällsynta före 1995, då det skedde en kraftig ökning. Sedan dess har frekvensen av diagnosticerade EHEC-fall hos människa varit relativt stabil, vilket innebär att ett hundratal människor insjuknar årligen. Sommaren 1998 har inneburit en minskning av allvarliga EHEC-fall med njurpåverkan och andelen små barn bland de sjuka har varit lägre än 1997.

Även om problemen med EHEC är betydligt mindre under vinterhalvåret, är det fortfarande viktigt att upprätthålla god personlig hygien i samband med djurkontakt. Handtvätt efter kontakt med djur eller deras avföring borde vara en självklarhet. Likaså finns det flera anledningar att avstå från konsumtion av opastöriserad mjölk eller produkter tillverkade av opastöriserad mjölk. Pastöriseringen avdödar effektivt flera sjukdomsframkallande organismer bl.a. bakterier av släktena Salmonella, Campylobacter, Yersinia och Listeria samt parasiten Cryptosporidium parvum.

Vid spridning av gödsel bör man se till att vattentäkter och - om möjligt - badvatten inte kontamineras genom avrinning.

Jordbruksverket avsatte tidigare i år medel för ytterligare forskningsinsatser för att öka kunskaperna om EHEC-förekomst hos djur. Dessa studier omfattar både nötkreatur, får och vilt. Eventuellt behov av mer omfattande hygienrekommendationer inför nästa sommar kommer att bedömas med utgångspunkt i de kunskaper om EHEC som finns tillgängliga våren 1999.

Kontaktpersoner:
Pekka Rantajärvi, veterinärinspektör, tel 036-15 56 88
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Barbro Röken, chef djurhälsoenheten, tel 070-604 07 89

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten